SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Czech Literature of the 19th Century – Lecture - ABO600602
Title: Česká literatura 19. století – přednáška
Guaranteed by: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, --- [HT]
summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Teacher(s): doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc. (25.01.2023)
Přednáška poskytuje přehled dějin české literatury 19. století, tj. od jejích osvícenských obrozenských počátků až po formování moderny na konci století. Zároveň nabídne aktuálními poznatky a metodami poučenou klasifikaci a definici literatury předminulého století v širším kontextu novodobé české kultury a společenského života.
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc. (25.01.2023)

Základní literatura:

Dějiny české literatury II (1960), III (1961)

Haman, A.: Trvání v proměně. Česká literatura 19. století (2010; 2. vyd.)

Macura, V.: Český sen (1998)

Macura, V.: Znamení zrodu (1983, rozšíř. 1995)

Masaryk, T. G.: Česká otázka (1895)

Vodička, F.: Struktura vývoje (1969, 1998)

 

Další doporučená literatura pro zájemce:

19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly (sb., ed. M. Řepa, 2008)

Brabec, J.: Literatura na předělu doby (1964)

Fischer, E.: Původ a podstata romantismu (1966)

Hanzal, J.: Od baroka k romantismu (1987)

Hlavačka, M.: České země v 19. století I, II (2016)

Hrbata, Z.: Romantismus a Čechy (1999)

Hrbata, Z., Procházka, M.: Romantismus a romantismy (2005)

Hrdina, M.: Mezi ideálem a nahou pravdou. Realismus v českých diskusích o literatuře (2015)

Hroch, M.: Na prahu národní existence (1998)

Janáčková, J.: Božena Němcová. Příběhy - situace - obrazy (2007)

Janáčková, J.: Návraty k české literatuře (2012)

Janáčková, J.: Román mezi modernami (1989)

Jedličková, A. a kol.: Narativní způsoby v české próze 19. století (2022)

Jirát, V.: Portréty a studie (1978)

Jirát, V.: Duch a tvar (1967)

Kazbunda, K.: Karel Havlíček Borovský I-III (2013)

Kočí, J.: České národní obrození (1978)

Kořalka, J.: František Palacký (1998)

Kosík, K.: Česká radikální demokracie (1958)

Krejčí, K.: Česká literatura a kulturní proudy evropské (1975)

Lenderová, M., Jiránek, T., Macková, M.: Z dějin české každodennosti. Život v 19. století (2008)

Loužil, J.: Bernard Bolzano (1978)

Kutnar, F.: Obrozenské vlastenectví a nacionalismus (2003)

Marek, J.: Česká moderní kultura (1998)

Merhaut, L.: Cesty polemiky (2021)

Novák, A.: Česká literatura a národní tradice (1995)

Otruba, M., Kačer, M.: Tvůrčí cesta Josefa Kajetána Tyla (1961)

Pražák, A.: České obrození (1948)

Pynsent, R.: Ďáblové, ženy a národ (2008)

Rak, J.: Bývali Čechové... České historické mýty a stereotypy (1994)

Realita slova Máchova (sb., 1976)

Řezník, M.: Formování moderního národa (2003)

Řezníková, L.: Moderna a historismus (2004)

Sak, J.: Josef Jungmann (2007)

Slavík, B.: Od Dobnera k Dobrovskému (1975)

Šmahelová, H.: V síti dějin národního obrození (2011)

Štaif, J.: Modernizace na pokračování. Společnost v českých zemích 1770-1918 (2020)

Štaif, J.: Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851 (2005)

Štěpánek, V.: Z dějin obrozenské literatury (1988)

Tureček, D. a kol.: České literární romantično (2012)

Tureček, D. a kol.: Český a slovenský literární parnasismus (2015)

Tureček, D.: Sumář. Diskurzivita literatury 19. století (2018)

Urban, O.: Česká společnost 1848-1918 (1982)

Vaněk, V.: Obrazy života v české literatuře (2020)

Vodička, F: Počátky krásné prózy novočeské (1948, 1994)

Dále např.:

: sborníky z konferencí o literatuře 19. století konaných od roku 1981 v Plzni

: komentáře ke knihám vydávaným v edici Česká knižnice nakladatelství Host

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc. (30.08.2022)

Pro studenty, kteří mají předmět zakončený atestací "zkouška", písemná práce s následným pohovorem orientovaným k textu i kontextu práce.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc. (15.08.2023)

Cílem přednášky je definovat v širší společenské a kulturní perspektivě úlohu literatury v procesu konstituování moderní české společnosti.

V průběhu zimního semestru bude přednáška orientována nejvíce k (pre-)romantickým východiskům české literatury, proces utváření české kultury a společnosti tedy bude sledovat především na ideových základech evropské romantiky, přičemž pozornost bude věnována i kulturním a politickým souvislostem tohoto procesu.

V letním semestru bude v centru pozornosti místo a význam literatury v procesu formování měšťanské kultury a společnosti ve druhé polovině 19. století.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html