SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Czech Literature of the 1st Half of the 20th Century I - ABO600105
Title: Česká literatura 1. poloviny 20. století I
Guaranteed by: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 68 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Is pre-requisite for: ABO600106
Files Comments Added by
download Česlit_20stol_I_program_podzim20.docx Doc. Vojtěch's class - Fall 2020 doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
download Česká literatura 20. století I - Wiendl.docx ZS 2021/2022 Mgr. Ivan Kafka
download Čes_lit_20_I_programLS_20_21.docx Program - Spring 2021 doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. (13.10.2022)
Seminář je koncipován jako dvousemestrální. Je úzce spojen s přednáškou téhož předmětu. Založení přednášky (nástin základních proměn modernistických konceptů v české literatuře 1. poloviny 20. století) rozvíjí a prohlubuje četbou konkrétních beletristických textů na pozadí širšího seznamování se soudobým literárněkritickým a kulturním kontextem. Pracovně je seminář rozdělen do dvou bloků – v zimním semestru se soustředíme na četbu lyriky, v letním pak na soudobou prózu a esejistiku.

Tematické okruhy:
Zimní semestr
Otokar Březina: Svítání na západě (1896) / Miroslav Červenka: Březinův výklad Svítání na západě. In: týž: Styl a význam (1991), s. 32-46.
Karel Hlaváček: Pozdně k ránu (1896) / Jiří Brabec: Karel Hlaváček, in: týž: Panství ideologie a moc literatury (2009), s. 229-235.
Karel Toman: Torzo života (1902) / Přemysl Blažíček: Poezie Karla Tomana, in: týž:Knihy o poezii (2011), zvl. s. 231-250.
Fráňa Šrámek: Splav (1916) / Mojmír Otruba: Komentář. In Fráňa Šrámek: Modrý a rudý, Stříbrný vítr, Léto, Splav (2000), zvl. s. 545-561
Josef Hora: Pracující den (1920) / Jarmila Mourková: Josef Hora (1981), zvl. s. 70-83
Jaroslav Seifert: Na vlnách TSF (1925) / Zdeněk Pešat: Jaroslav Seifert – Čtyři básníkovy poetiky. In týž: Dialogy s poezií (1985), s. 101-119.
František Halas: Sépie (1927) / Jan Grossman: Básně Františka Halase. In: týž: Analýzy (1991), s. 153-192.
Vladimír Holan: Vanutí (1932) / Jiří Opelík: Holanovské nápovědy (Praha 2004), zvl. s. 7-29.
Vítězslav Nezval: Absolutní hrobař (1937) / Jan Mukařovský: Sémantický rozbor básnického díla: Nezvalův Absolutní hrobař. In: týž: Studie z poetiky (1948), s. 660-679.
Jan Zahradníček: Pozdravení slunci (1937) / Vojvodík, Josef; Wiendl, Jan: Jan Zahradníček – Poezie a skutečnost existence (2018), zvl. s. 127-161.


Letní semestr:
Otakar Březina: Hudba pramenů (1903; in O. Březina: Eseje, 1996) /J. Opelík: úvod, in Lehký harcovník (1986).
Jiří Karásek ze Lvovic: Gotická duše (1905; in J. Karásek ze Lvovic: Gotická duše, 1991) /J. Med: doslov in J. Karásek: Gotická duše (1991).
Jakub Deml: Můj očistec (1914, 1929, in J. Deml: Pozdrav Tasova, 2013) /V. Binar: Neznámé arcidílo J. Demla. In V. Binar: Čin a slovo (2010), s. 201-222.
Josef Čapek: Procházka, Událost, Vodní krajina (in: Tři prózy. J. Čapek: Beletrie 1, 2011) / Daša Beracková: In: Zapletení do světa (2010).
Vladislav Vančura: Rozmarné léto (1926, in Poetistická próza, 2002 / A. Macurová: Výstavba a smysl Vančurova Rozmarného léta. In: táž: Komunikace v textu a s textem (2016).
Jaroslav Durych: Rekviem (1930, např. vydání Čs. spisovatel 1989) / Vladimír Papoušek: Konstituce a funkce prostoru v Durychově Rekviem. Estetika 33(1-2), 101-107. 1996.
Jan Čep: Zeměžluč (1931) / T. Kubíček: in Dvojí domov Jana Čepa (2014).
Karel Čapek: Hordubal. (1933, in K. Čapek: Hordubal, Povětroň, Obyčejný život, 1998 / Jiří Holý: Komentář, in K. Čapek: Hordubal, Povětroň, Obyčejný život (1998).

Literatura:
Základní literatura:
Dějiny české literatury IV. (Red. Z. Pešat a E. Strohsová, Praha 1995); též in: http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/dejiny/hcl/dcl1-4.
HÁJKOVÁ, D; HORÁK, P.: Republika československá 1918-1938 (Praha 2018)
KUTNAR, FRANTIŠEK; MAREK, JAROSLAV: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví (Praha 1997, 2009)
LEHÁR, J.; STICH, A.; JANÁČKOVÁ, J.; HOLÝ, J.: Česká literatura od počátků k dnešku (Praha 1998)
Lexikon české literatury (Praha1985–2009)
PAPOUŠEK, V. A KOL.: Dějiny nové moderny (Praha 2010)
PAPOUŠEK, V. A KOL. Dějiny nové moderny II. Lomy vertikál (Praha 2014)
PAPOUŠEK, V. A KOL. Dějiny nové moderny III. Lomy horizontál (Praha 2017)
ŠÁMAL, Petr a kol.: Literární kronika první republiky ( Praha 2018)
VLAŠÍN ŠTĚPÁN (ED.): Avantgarda známá a neznámá I.–III. (Svoboda, Praha 1970–1972), též in:
http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/antologie/avantgarda/AVA1-3
VOJVODÍK, JOSEF; WIENDL, JAN (eds.): Heslář české avantgardy (Praha 2011)
BIBLIOGRAFIE ČESKÉ LITERÁRNÍ VĚDY – www.ucl.cas.cz (retrospektivní báze do r. 1945 a od r. 1961 do současnosti + bibliografie českého exilu; bibliografické údaje do r. 1945)

Doporučená literatura:
BAUER, MICHAL (ED.): Hledání expresionistických poetik (ČB 2006)
BEDNAŘÍKOVÁ, HANA: Česká dekadence. Kontext – text – interpretace (Brno 2000)
BERACKOVÁ, DÁŠA: Zapletení do světa. K podobám rané avantgardy. Příbram 2010.
BINAR, VLADIMÍR: Čin a slovo. Kniha o Jakubu Demlovi (Praha 2010)
BLAŽÍČEK, PŘEMYSL: Poezie Karla Tomana (Praha 1995)
BRABEC, JIŘÍ: Poezie na předělu doby (Praha 1964); Panství ideologie a moc literatury (Praha 2009)
BREGANT, MICHAL a kol: Expresionismus a české umění 1905-1927 (Praha 1994)
BÜRGER, PETER: Teorie avantgardy; Stárnutí moderny (Praha 2015)
BURIÁNEK, FRANTIŠEK: Generace buřičů (Praha 1968)
ČAPEK, JAKUB a kol: Filozofie Henri Bergsona. Základní aspekty a problémy (Praha 2003)
ČERNÝ, VÁCLAV: Tvorba a osobnost I. (1992)
ČERVENKA, M.; MACURA, V.; MED, J. - PEŠAT, Z.: Slovník básnických knih (1990)
ČERVENKA, MIROSLAV: Symboly, písně a mýty (Praha 1966); Styl a význam (Praha 1994); Dějiny českého volného verše (Brno 2001)
ČESKÝ ANARCHISMUS 1890–1925 (úvodní studie V. Tomka, Praha1996)
ČESKÁ BÁSNICKÁ MODERNA. Poezie z konce 19. století (ed. B. Svozil, Praha 1987).
ČESKÝ SURREALISMUS 1929–1953 (Red. L. Bydžovská a K. Srp. Praha 1996)
ČORNEJ, PETR et al. Česká literatura na předělu století (Jinočany 2001)
ČTENÍ O JAROSLAVU VRCHLICKÉM. Básník ve sporech o životnost díla (ed. M. Topor, Praha 2013)
ČTENÍ O JAROSLAVU HAŠKOVI. Ohledávání 1919–1948 (ed. L. Merhaut, Praha 2014)
ČTENÍ O JAROSLAVU SEIFERTOVI. Hledání proměn autorovy poetiky (ed. J. Flaišman, Praha 2014)
ČTENÍ O KARLU TEIGOVI. Vize, realizace, divergence 1919–1938 (ed. J. Wiendl, Praha 2015)
ČTENÍ O ELIŠCE KRÁSNOHORSKÉ. V bojích o Smetanu, Hálka a Minervu (ed. L. Heczková, Praha 2015)
ČTENÍ O T. G. MASARYKOVI. Literatura – člověk – svět 1910–1938 (eds. L. a L. Merhautovi, Praha 2017))
ČTENÍ O RICHARDU WEINEROVI. Dimenze (ne)rozumění 1917-1969 (ed. P. Málek, Praha 2017)
ČTENÍ O JIŘÍM KOLÁŘOVI. Portréty a syntézy (ed. P. Šrámek, Praha 2018)
ČTENÍ O MARII MAJEROVÉ. Od Panenství k Robinsonce (eds. : Hůlková Nývltová, R. Hylmar, Praha 2018)
ČTENÍ O OTOKARU BŘEZINOVI. Kritika a zjevení (eds. M. Topor aj. Vojvodík, Praha 2020)
DLUHOSCH, ERIC; ŠVÁCHA, ROSTISLAV: Karel Teige 1900–1951. LʼEnfant Terrible of the Czech Modernist Avant-Garde. MIT, Cambridge 1999.
DŮVĚRNÝ PROSTOR – NOVÁ DÁLKA. Umění pražské secese. (ed. P. Wittlich, 1997).
EFFENBERGER, VRATISLAV: Nové umění. In: Teige, Karel: Svět stavby a básně. Studie z dvacátých let. Československý spisovatel, Praha 1966, s. 575‒620.
EFFENBERGER, VRATISLAV: Realita a poezie. (Praha 1969).
F. X. ŠALDA 1867–1937–1967 (sb., 1968; ed. F. Vodička)
EGON HOSTOVSKÝ. Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století (eds. V. Vaněk, J. Wiendl, Praha 2018)
FABIAN, JEANETTE: Poetismus (Praha 2017)
FIALOVÁ-FÜRSTOVÁ, INGEBORG: Expresionismus (Olomouc 2000)
FUČÍK, BEDŘICH: Čtrnáctero zastavení (1992), Kritické příležitosti 2 (2002), Rodná krajina básníkova (2003)
GILK, ERIK: Obtížná cesta k avantgardě. In. Almanach na rok 2017 (2014)
GREBENÍČKOVÁ, RŮŽENA: Expresionismus jako hnutí a směr (in: Bregant 1994)
HANSEN-LÖVE, AAGE: Thesen und Typologie der russischen Moderne, in: P. Zima. J. Strutz (Eds.), Europäische Avantgarde. Frankfurt am Main 1987, s. 37–60.
HARRIES, KARSTEN: Smysl moderního umění. Filozofická interpretace (Brno 2010).
HECZKOVÁ, LIBUŠE: Píšící minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky (Praha 2009)
HOLMAN, Petr: Březiniana (2003); Březiniana II. (2012)
HOLÝ, JIŘÍ: Práce a básnivost. Estetický projekt světa Vladislava Vančury (Praha 1990) HOLÝ, JIŘÍ: Komentář. In: Poetistická próza (Praha 2002)
CHALUPECKÝ, JINDŘICH: Expresionisté (Praha 1992)
JAK ČÍST POEZII. (Red. J. Opelík. Praha 2. vyd. Praha 1969)
JANÁČKOVÁ, JAROSLAVA: Román mezi modernami (Praha 1989)
JELÍNKOVÁ, EVA: Echa expresionismu (Praha 2010)
JUSTL, VLADIMÍR: Holaniana (Praha 2010)
KALANDRA, ZÁVIŠ: In Intelektuál a revoluce (1994)
KALISTA, ZDENĚK: Kamarád Wolker (Praha 1932, 2017)
KALISTA, ZDENĚK: Jiří Wolker („Narozeni na přelomu století… Literární archiv 2000-2001, č. 32-33, s. 7-49.
KALISTA, ZDENĚK: Tváře ve stínu (Praha 2016)
KOŘÍNKOVÁ, LUCIE: František Gellner. Text – obraz – kontext (2017)
KOŽMÍN, ZDENĚK: Studie a kritiky (Praha 1995)
KRÁL, PETR: Karel Teige a film (Praha 1966)
KRÁLÍK, OLDŘICH: In: Osvobozená slova (1995), Platnosti slova (2001)
KUBÍČEK, TOMÁŠ: Dvojí domov Jana Čepa (2014)
KUBÍČEK, TOMÁŠ; WIENDL, JAN (eds.): „Vykoupeni z mlh a chaosu…“ (Brno 2017)
KUČEROVÁ, HANA: Základní problémy vývoje českého expresionismu (Ústí n.O. 2011)
KUNDERA, LUDVÍK: Doslov. In: Haló, tady je vichr, vichřice (Praha 1969)
KUNDERA, LUDVÍK: František Halas (Praha 1998)
LAMAČ, MIROSLAV: Osma a Skupina výtvarných umělců (Praha 1988)
LANGEROVÁ, MARIE: Weiner (Praha 2000)
LANTOVÁ, LUDMILA: Hledání hodnot. O literární kritice devadesátých let (Praha 1969)
MACUROVÁ, ALENA: Výstavba a smysl Vančurova Rozmarného léta. In: Komunikace v textu a s textem (Praha 2016)
MÁLEK, PETR: Melancholie moderny. Alegorie, vypravěč, smrt (Praha 2008)
MALÍNEK, VOJTĚCH: Kapitán generace? Zdeněk Kalista a nejmladší česká literatura v letech 1919-1924 (Praha, UK FF, 2010) file:///C:/Users/FFUK/AppData/Local/Temp/IPTX_2010_1_11210_0_134771_0_102970.pdf
MÁLKOVÁ, IVA (ed.): Tvůrčí osobnost Františka Hrubína (2009, bibliografie); Adresát František Hrubín (2010, kor. s J. Seifertem, J. Strnadlem, E. Fryntou); František Hrubín. Z archivních fondů (2011).
MANIFESTE UND PROKLAMATIONEN DER EUROPÄISCHEN AVANTGARDE (1909–1938) (ed. W. Asholt a kol., Stuttgart–Weimar 1995)
MED, JAROSLAV: Viktor Dyk (Praha 1988); Spisovatelé ve stínu (Praha 1995); Literární život ve stínu Mnichova (1938-1939) (Praha 2010)
MERHAUT, LUBOŠ: Cesty stylizace. (Praha 1994)
MICHALOVÁ, REA: Karel Teige. Kapitán avantgardy (Praha 2016)
MODERNÍ REVUE (1894–1925) (eds. Urban, O. M.; Merhaut, L., Praha 1995)
MOLDANOVÁ, DOBRAVA: Psychologická próza. In: Poetika české meziválečné literatury. (Ed. D. Hodrová, Praha 1987)
MOKREJŠ, ANTONÍN: Duchovní svět F. X. Šaldy (1997)
MOURKOVÁ, JARMILA Buřiči a občané. K zápasům o „nové umění“ v letech 1900-1918 (Praha 1988)
MRAVCOVÁ, MARIE: Baladická próza. In: Poetika české meziválečné literatury. (Ed. D. Hodrová, Praha 1987)
MUKAŘOVSKÝ, JAN: K problémům českého symbolismu: Poesie Karla Hlaváčka, in: J. Mukařovský, Kapitoly z české poetiky II., Praha 1948, s. 209-218. Sémantický rozbor básnického díla: Nezvalův Absolutní hrobař. In: týž: Kapitoly z české poetiky II. (Praha 1948).
MURPHY, RICHARD: Teoretizace avantgardy. Modernismus, expresionismus a problém postmoderny (Brno 2010).
NA TÉMA UMĚNÍ A ŽIVOT. F. X. ŠALDA 1867–1937–2007 (eds. Kubíček, Merhaut, Wiendl, Brno 2007)
NÁDVORNÍKOVÁ, ALENA: K surrealismu (Praha 1998)
NEKLIDEM K BOHU (eds. Aleš Filip, Roman Musil, Praha 2006).
NOVÁK, A. – J. V. NOVÁK: Přehledné dějiny české literatury (např. vyd. Brno 1997)
OPELÍK, JIŘÍ: Josef Čapek (Praha 1980, 2016); Holanovské nápovědy (2004); O Karlu Čapkovi (Praha 2008); Uklizený stůl (Praha 2016).
PADRTA, JIŘÍ; LAMAČ, MIROSLAV: Osma a Skupina výtvarných umělců (Praha 1992)
PATOČKA, JAN: Umění a čas I. (ed. D. Vojtěch, 2004)
PEŠAT, ZDENĚK: Dialogy s poezií (Praha 1985); Jaroslav Seifert (Praha 1991); Tři podoby literární vědy (1998)
PEŠAT, ZDENĚK; PETROVÁ, EVA: Skupina 42. Antologie (Praha 2000)
PISTORIUS, JIŘÍ; MACEK, EMANUEL: Bibliografie díla F. X. Šaldy (Praha 2017)
POETISMUS. (Red. K. Chvatík a Z. Pešat, Praha 1967)
PROMĚNY SUBJEKTU I-II. (Red. D. Hodrová. Praha 1992–1993)
PUTNA, MARTIN C.: Česká katolická literatura 1848–1918, 1918–1945 (Praha 1998, 2010)
RAKUŠANOVÁ, MARIE a kol.: Křičte ústa! Předpoklady expresionismu (Praha 2007)
ROTREKL, ZDENĚK: Skrytá tvář české literatury (Brno 1991)
PYNSENT, ROBERT B.: Pátrání po identitě (Praha 1996).
SAWICKY, NICHOLAS: Na cestě k modernosti (Praha 2014)
STROHSOVÁ, EVA: Zrození moderny (Praha 1963)
SUS, OLEG: Estetické problémy pod napětím. (Praha 1992).
ŠALDA, F. X.: in http://www.ucl.cas.cz/edicee/soubory-del/soubor-dila-f-x-saldy
ŠTĚDROŇOVÁ, EVA: Hledání nové modernosti (Brno 2016)
TEIGE, KAREL: Svět stavby a básně (Praha 1966); Zápasy o smysl moderní tvorby (Praha 1969); Osvobozování života a poezie (Praha 1994)
TICHÝ MARTIN (ed.): Desátá léta v podobách kritiky (Opava 2013)
TIPPNEROVÁ, ANJA: Permanentní avantgarda? Surrealismus v Praze (Praha 2014)
URBAN, OTTO M.: V barvách chorobných. Idea dekadence a umění v českých zemích 1880–1914, Praha 2006)
VANĚK, VÁCLAV: Disharmonie. Příroda – společnost – literatura (Praha 2009)
VÍRA A VÝRAZ. Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století (eds. Kubíček, T.; Wiendl, J., Brno 2005)
VOJTĚCH, DANIEL: Vášeň a ideál. Na křižovatkách moderny (Praha 2008)
VOJVODÍK, JOSEF: Od estetismu k eschatonu. (Praha 2004); Imagines corporis. Tělo v české moderně avantgardě. (Brno 2006); Povrch, skrytost, ambivalence. Manýrismus, baroko a (česká) avantgarda. Praha 2008.
VOJVODÍK, JOSEF; WIENDL, JAN: Jan Zahradníček – Poezie a skutečnost existence; Jan Zahradníček - Čtení o básníkovi z let 1930-1960 (2018)
WIENDL, JAN: Vizionáři a vyznavači (Praha 2007); Hledači krásy a řádu (Praha 2014)
ZAJATCI HVĚZD A SNŮ. KATOLICKÁ MODERNA A JEJÍ ČASOPIS NOVÝ ŽIVOT (eds. Musil, Filip, Praha 2000)
Course completion requirements - Czech
Last update: KCLVOJVO (22.09.2020)

Podmínkou zápočtu (atestu) je plnohodnotná aktivita v semináři, průběžné plnění dílčích úkolů, a to buď přímou formou v průběhu výuky, nebo různorodými, dle situace modifikovanými alternativními distančními způsoby.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html