SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Language of School-age Youth - ABO500948
Title: Jazyk mládeže ve školním věku
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 15 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Kamila Homolková
Teacher(s): Mgr. Kamila Homolková
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Kamila Homolková (06.09.2018)
Předmět přiblíží problematiku jazyka dětí a mládeže ve školním věku. Studenti se seznámí s vývojem slovní zásoby i gramatiky této věkové skupiny, charakteristikami sociolektů mladé generace, komunikací žáků v edukačním prostředí i jazykem romské mládeže.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Kamila Homolková (06.09.2018)

Cílem předmětu je seznámit se se specifiky jazyka a komunikačních prostředků mládeže a orientovat se v problematice, jež je s tímto tématem lingvisticky spjata (žákovské korpusy, základní publikace o osvojování jazyka apod.).

Literature - Czech
Last update: Mgr. Kamila Homolková (06.09.2018)

BEDŘICHOVÁ, Zuzana. Jazyk jako stigma: analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních škol praktických. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013. Varia. ISBN 978-80-7308-486-8.

HOFF, Erika a Marilyn SHATZ. Blackwell handbook of language development. Chichester, West Sussex [England]: Wiley-Blackwell, 2009. Blackwell handbooks of developmental psychology. ISBN 978-1-4051-9459-4.

NIPPOLD, Marilyn A. Later language development: school-age children, adolescents, and young adults. 3rd ed. Austin, TX: PRO-ED, c2007. ISBN 978-1-4164-0211-4. Dostupné také z: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0614/2006015862.html.

POPOVIČOVÁ-SEDLÁČKOVÁ, Zuzana. Slang v mládežníckom diskurze. V Bratislave: Univerzita Komenského, 2013. ISBN 978-80-223-3475-4.

ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. Socializace do školního jazyka. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae. ISBN 978-80-210-8060-7.

ZEMAN, Jiří. Verbální a neverbální prostředky v komunikaci mládeže. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-334-5.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Kamila Homolková (29.08.2019)

Seminář je zakončen zápočtem.

Podmínky k udělení atestace: 1) aktivní účast v semináři a plnění průběžných úkolů; 2) četba zadané literatury; 3) vlastní výstup na vybrané téma.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Kamila Homolková (06.09.2018)

Vývoj gramatiky a lexika dětí po šestém roce věku

Slang mládeže

Mluvené a písemné korpusy

Jazyk romské mládeže

Internetová komunikace

Jazyk žáků a studentů s postižením

Humor ve škole

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html