SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Bachelor Seminar – Czech Language - ABO500821
Title: Bakalářský seminář – jazyk
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Mgr. František Martínek, Ph.D.
doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: CHROJ1AF (01.02.2018)
Seminář je určen studentům, kteří se nacházejí v různých fázích přípravy závěrečné práce. Studenty v počáteční fázi směřuje ke kritickému čtení dosavadní literatury ke zvolenému tématu. Studenty v pokročilejší fázi vede k vytvoření propracované osnovy závěrečné práce, k vytvoření prvních souvislých částí textu práce a zpracování nasbíraných dat. Studentům ve finální fázi přípravy pak seminář poskytuje zpětnou vazbu na základě prezentací již hotových částí práce.
Aim of the course - Czech
Last update: CHROJ1AF (01.02.2018)

Studenti jsou v pravidelném kontaktu s vyučujícími, kteří jim dávají zpětnou vazbu k průběhu přípravy jejich závěrečné práce. Studenti by měli prostřednictvím postupů a metod standardních pro lingvistický výzkum dosáhnout při zpracovávání své závěrečné práce výrazného pokroku. 

Requirements to the exam - Czech
Last update: CHROJ1AF (01.02.2018)

Povinná aktivní účast na semináři. Studenti s ohledem na míru pokročilosti přípravy závěrečné práce odevzdávají jeden ze čtyř výstupů:

a)       komentované rešerše odborné literatury k tématu (alespoň 15 položek);

b)      podrobně okomentovanou strukturu práce (alespoň 5 normostran);

c)       ucelený text, který bude součástí práce (alespoň 10 normostran).

d)      koncepci výzkumné části práce a návrh analýzy dat (alespoň 5 normostran)

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (31.01.2020)

Seminář se dělí na paralelní tematické skupiny podle počtu a zaměření závěrečných prací studentů.

Setkání každé skupiny se koná dle stanoveného rozpisu minimálně pětkrát za semestr, v případě vyššího počtu studentů i vícekrát. Studenti, jejichž téma závěrečné práce stojí na přechodu mezi uvedenými oblastmi, anebo je zcela mimoběžné, nechť předem konzultují své zařazení s garanty jednotlivých skupin.

Entry requirements - Czech
Last update: CHROJ1AF (01.02.2018)

Studenti musí mít zadané téma své závěrečné práce, případně již musí mít konkrétní představu, čeho by se jejich práce měla týkat, i když téma ještě není oficiálně zadané. Práce musí být zadána nejpozději do poloviny semestru.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html