SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Historical Grammar and Historical Lexicology - ABO500820
Title: Historická mluvnice a historická lexikologie
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2 Ex [hours/week]
Capacity: 15 / 15 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (24.08.2019)
V přednáškové části seznamuje kurz studenty s vývojem jazykového systému češtiny a s diachronní lexikologií ve strukturalistickém pojetí Pražské školy. V oblasti vývoje jazykového systému je podávána základní, orientační charakteristika jednotlivých fází vývoje českého jazyka od jeho vydělení z pozdně praslovanského kontinua přes období staročeské po češtinu střední a novou. V oblasti lexikologie je prezentován diachronní pohled na lexikální systém, dynamiku změny formy a významu, základní informace o staročeské lexikografii a jazykovém modelu světa. Seminární část předmětu je věnována procvičování odpřednášené látky.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (24.08.2019)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy vývoje jazykového systému češtiny a se základy diachronní lexikologie, v seminární části pak osvojit si základy práce s diachronním materiálem po stránce ortografické, hláskoslovné, gramatické a lexikální

Literature - Czech
Last update: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (24.08.2019)

BĚLIČ, J. - KAMIŠ, A. - KUČERA, K. Malý staročeský slovník. Praha 1978.

FIDLEROVÁ, A. A. - KUČERA, K. - ZIKÁNOVÁ, Š. Úvod do studia historického vývoje češtiny. Praha 2008 (elektronická skripta FF UK).

KOMÁREK, M. Historická mluvnice česká. Hláskosloví. Praha 1969.

LAMPRECHT, A. - ŠLOSAR, D. - BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. Praha 1986.

NĚMEC, I. Vývojové postupy české slovní zásoby. Praha 1968.

NĚMEC, I. Odraz předkřesťanského a křesťanského modelu světa v jazyce. Slovo a slovesnost, 55, 1994, s. 263-268.

NĚMEC, I. Práce z historické jazykovědy. Praha 2009.

NĚMEC, I. a kol. Dědictví řeči. Praha 1986.

PLESKALOVÁ, J. Stará čeština pro nefilology. Brno 2001.

REJZEK, J. Lidová etymologie v češtině. Praha 2009. 

VEČERKA R. a kol.: K pramenům slov. Uvedení do etymologie. Praha 2006.

Vokabulář webový [online]. Dostupný z WWW: <http://vokabular.ujc.cas.cz/>.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (24.08.2019)

Zkouška: Písemná zkouška z probrané látky a zadané četby (skriptum na Moodlu).

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (24.08.2019)

1. Historie jazykového systému češtiny a jeho grafického záznamu: úvod, grafické systémy pro záznam češtiny, základní příručky a internetové zdroje.

2. Vybrané praslovanské změny, vydělení češtiny z praslovanského kontinua.

3. Hláskoslovný vývoj češtiny v přehledu.

4. Morfologie I: sloveso - gramatické kategorie.

5. Morfologie II: sloveso - systém tříd podle prézentního a infinitivního kmene, přesuny mezi slovesnými třídami, atematická slovesa.

6. Morfologie III: jméno.

7. Syntax: vybrané aspekty.

8. Diachronní lexikologie - úvod. Význam: denotace a konotace. Typy významů. Význam lexikální a slovotvorný. Motivace a etymologie v procesu hledání konotací a rekonstrukce významového prototypu. Poststrukturalismus a význam.

9. Lexikální systém.

10. Dynamika lexikální jednotky.

11. Diachronní lexikografie, specifika slovní zásoby a databáze doby střední.

12. Lidová etymologie a jazykový obraz světa (na příkladu opozice pohanství a křesťanství).

13. Základní významové opozice u Slovanů, metafora a tělesný základ významu ("přímý - křivý", "pravý - levý").

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html