Morphology of Czech - ABO500803
Title: Morfologie
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / 45 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Pre-requisite : ABO100932
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (18.08.2019)
Předmětem přednášky je tvarosloví současné češtiny, zejména spisovné. Pozornost je věnována morfologii funkční (slovním druhům a morfologickým kategoriím) a v obecném pohledu i formální (variantnosti flexe a jejím aktuálním vývojovým tendencím). Náplní semináře je diskuse nad přečtenou odbornou literaturou z oblasti morfologie češtiny a praktické procvičování morfologicky zaměřených úkolů různého typu. Cílem předmětu je prohloubení a systematizace dovedností tvaroslovné analýzy českého jazykového materiálu, bezpečná orientace v morfologickém systému češtiny a získání vhledu do podstaty morfologické formy a funkce, zejm. v oblasti morfologických kategorií a slovních druhů.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (18.08.2019)

Zápočet: aktivní práce v semináři. Seminář L. Saicové Římalové: aktivní práce v semináři + písemný rozbor textu.

Zkouška: písemný test.

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (18.08.2019)

ADAM, R. Příručka k morfologii češtiny (výklad a cvičení s řešeními). 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2019.

ČECHOVÁ, M., a kol. Čeština – řeč a jazyk. 3., upr. vyd. Praha: SPN, 2011.

KARLÍK, P. – NEKULA, M. – PLESKALOVÁ, J. (ed.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2016.

KOMÁREK, M. – KOŘENSKÝ, J. – PETR, J. – VESELKOVÁ, J. (ed.). Mluvnice češtiny 2. Tvarosloví. Praha: Academia, 1986.

ŠTÍCHA, F., a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013.

 

Další literatura bude zadávána v semináři.