SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Lexicology and Word-Formation - ABO500802
Title: Lexikologie a slovotvorba
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / 60 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Mgr. František Martínek, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Mgr. František Martínek, Ph.D.
Pre-requisite : ABO100932
Annotation - Czech
Last update: UCJBOZDE (02.10.2017)
Kurz zahrnuje hodinovou přednášku a dvouhodinový seminář týdně. Obě formy výuky na sebe navazují a doplňují se.
Přednáška se v časti lexikologické věnuje lexémům, jejich vymezení, obecnějším aspektům (lexikálního) významu, jeho analýzy (vztah jeho denotativních a konotativních složek) a paradigmatickým a syntagmatickým vztahům lexémů, v části slovotvorné popisu slovotvorného systému a základních prostředků a procesů tvoření slov v současné češtině. Zahrnut je i krátký lexikografický úvod, představující v přehledu vývoj a současný stav české lexikografie.
Seminář aplikuje základní lexikologické, lexikografické a slovotvorné pojmy uvedené a objasněné v přednášce na aktuální jazykový materiál. Procvičuje a demonstruje různé aspekty a vztahy lexikálního a slovotvorného systému češtiny. Seznamuje se základními slovníky, které slovní zásobu zpracovávají z různých hledisek.
Aim of the course - Czech
Last update: UCJBOZDE (02.10.2017)

Cílem přednášky je představit, objasnit a ilustrovat základy lexikologické a slovotvorné teorie.

Cílem semináře je 1) procvičit základní lexikologické, lexikografické a slovotvorné pojmy, vztahy a metody a uplatnit je při popisu a analýze současné slovní zásoby češtiny; 2) seznámit a pracovat s nejdůležitějšími slovníky češtiny.

Literature - Czech
Last update: Mgr. František Martínek, Ph.D. (01.10.2019)

Povinná:

Filipec,  J. - Čermák, F.: Česká lexikologie. Praha 1985. (vybrané pasáže)

Mališ, O. - Machová, S. - Suk, J.: Současný český jazyk. Lexikologie  (Nauka o tvoření slov, lexikografie, slang). Praha 1997.

Příruční mluvnice češtiny (Lexikologie, s. 66-108). Praha  1995.

Čechová, M. a kol.: Čeština - řeč a jazyk. 2., přepracované vyd. Praha, ISV nakladatelství 2000 (Tvoření slov, s. 92-147).

Doporučená:

Nový encyklopedický slovník češtiny, Praha 2016. https://www.czechency.org/

Slovník afixů užívaných v češtině. Karolinum, Praha 2017. http://www.slovnikafixu.cz/heslar/-0 

Adam, R. – Beneš, M. – Bozděchová, I. – Martínek, F. – Prokšová, H. – Synková, P.: Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními).Praha, Karolinum 2017, s. 43–66 (Slovotvorba). 

Čermák, F.: Lexikon a sémantika. Praha, NLN, 2010.

Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha 2007 (Lexikografie, s. 164-198; Slovotvorba, s. 249-280).

Machová,  S. - Švehlová, M.: Sémantika a pragmatika jako lingvistické disciplíny.  Praha 1996.

Šmilauer, V.: Novočeské tvoření slov. Praha 1971.

Tvoření slov v češtině, 1 (Teorie odvozování). Praha 1962.

Tvoření slov v češtině, 2 (Odvozování podstatných jmen). Praha 1967.

Furdík, J.: Slovenská slovotvorba (teória, opis, cvičenia). M. Ološtiak. (ed.). Prešov 2004.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. František Martínek, Ph.D. (01.10.2019)

Přednáška:

Zkouška má dvě části: krátký praktický písemný test a ústní zkoušku. Prověřuje (1) znalost odpřednášené látky a schopnost demonstrovat vybrané teoretické poznatky na příkladech, (2) orientaci v základních lexikologických a slovotvorných pojmech, (3) znalost českých výkladových i specializovaných slovníků a (4) porozumění vybrané odborné literatury předmětu (na základě vlastního předloženého seznamu prostudované literatury).

Student při zkoušce předkládá seznam prostudované odborné literatury.

 

Seminář Bozděchová:

1) Aktivní účast v semináři, plnění dílčích zadání (prezentace o vybraném slovníku češtiny, resumé odborného článku). 

2) Písemná práce věnovaná jednomu českému slovu (především substantivu, adjektivu nebo slovesu) podle vlastního výběru. Toto slovo je třeba ukázat jako součást českého lexikálního systému (a částečně i jako součást českého jazykového obrazu světa), a to za pomoci všech probíraných slovníků i studia odborné literatury. Je třeba naznačit etymologii slova a vývoj jeho významu, jeho motivovanost a slovotvorné souvislosti s dalšími lexikálními jednotkami a srovnat pojetí významu (a významů) daného slova ve výkladových slovnících od Jungmanna po SSČ, pojednat o jeho sémantické struktuře a demonstrovat jeho vztahy syntagmatické a paradigmatické. Důraz se klade na zapojení slova do frazémů (nevětných i větných) a na jeho konotační potenciál (s využitím ČNK).

Seminář Martínek:

Aktivní účast v semináři zahrnující:

1) práci s hesly z vybraných slovníků češtiny a s dalšími zdroji lexikálních dat (texty, korpusy, kartotéky);

2) odevzdávání resumé odborných článků a diskuse o nich;

3) analýzu vybraného českého slova (podle požadavků výše u doc. Bozděchové), její průběžnou prezentaci a zpracování do písemné práce (jednomu slovu se bude věnovat dvojice studentů).

Syllabus - Czech
Last update: UCJBOZDE (02.10.2017)

1. Obecný úvod - lexikologie a lingvistika, jazyk a myšlení, slovo a pojem

2. -  3. Lexikální sémantika - lexém a jeho funkce (slovo, pojmenování), lexikální význam, jeho konstituování a vztahy

4. - 5. Vztahy lexikálních jednotek - paradigmatika a syntagmatika slovníku (polysémie, homonymie, synonymie, antonymie, hyponymie; kompatibilita, kolokabilita)

6. Systém ve slovní zásobě - vrstvy slov, expresivita a původ slov

7. Slovní zásoba odborná a neodborná: terminologie, odborná komunikace, (de)terminologizace

8. Slovní zásoba, její vývojové tendence a zachycení ve slovnících

9. Lexikální onomaziologie - procesy přímé a nepřímé nominace (obraznost pojmenování, metafora, metonymie); frazeologie a idiomatika

10. - 12. Tvoření slov  -  pojetí slovotvorby, základní pojmy, slovotvorné způsoby, postupy a typy, onomaziologické kategorie slov

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html