History of Czech Language - ABO500801
Title: Dějiny češtiny
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / 100 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
Mgr. František Martínek, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
Mgr. Andrea Svobodová, Ph.D.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (28.01.2019)
V přednáškové části budou studenti seznámeni se základními poznatky z dějin češtiny a jejích vztahů k jiným jazykům od počátků do poloviny 19. století. V seminární části kurzu si tyto znalosti prohloubí pomocí četby a jazykového i obsahového rozboru vybraných textů z celého sledovaného období, a to jak původně českých, tak přeložených z latiny, němčiny nebo církevní slovanštiny.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (28.01.2019)

Cílem kurzu je prostřednictvím přednášek a praktického rozboru textů zejména z problematických a zlomových období vývoje českého jazyka dospět k diachronnímu objasnění jevů, problémů a tendencí dnešní češtiny.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (28.01.2019)

Aktivní účast v semináři, písemná a ústní zkouška.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D. (29.01.2019)

Povinná:

FIDLEROVÁ, A. A. - DITTMANN, R. - MARTÍNEK, F. - VOLEKOVÁ, K.: Dějiny češtiny. Praha 2013. Dostupné z www: http://dl1.cuni.cz/mod/resource/view.php?id=174176.

ŠLOSAR, D. - VEČERKA, R. - DVOŘÁK, J. - MALČÍK, P.: Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. Brno 2009.

 

Doporučená:

BĚLIČ, J. - KAMIŠ, A. - KUČERA, K.: Malý staročeský slovník. Praha 1978.

CUŘÍN, F.: Vývoj spisovné češtiny. Praha 1985.

DITTMANN, R., et al. (eds.): Studie k moderní mluvnici češtiny 3, Čeština a dějiny. Olomouc 2013. Dostupné z WWW: https://sites.google.com/site/mluvnicecestiny/publikacni-vystupy.

ERBEN, K. J.: Výbor z literatury české II (od počátku XV. století až do konce XVI. století). 1868.

FIDLEROVÁ, A. A. - KUČERA, K. - ZIKÁNOVÁ, Š.: Úvod do studia historického vývoje češtiny. Praha 2008 (elektronická skripta FF UK).

HAVRÁNEK, B.: Vývoj spisovného jazyka českého. 2., upravené vydání. Praha 1980 (nebo 1. vydání v Československé vlastivědě 1936).

HAVRÁNEK, B. (ed.): Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha 1957. Dostupné z WWW: http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/antologie/zliteratury/VZCL3.

HAVRÁNEK, B. (ed.): Výbor z české literatury husitské doby I, II. Praha 1963, 1964. Dostupné z WWW: http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/antologie/zliteratury/VZCL1http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/antologie/zliteratury/VZCL2.

KALISTA, Z.: České baroko. (Antologie.) Praha 1941.

KOMÁREK, M.: Dějiny českého jazyka. Brno 2012.

KOUPIL, O.: Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533-1672. Praha 2015.

KYAS, V.: Česká bible v dějinách národního písemnictví. Praha 1997.

LEHÁR, J. - STICH, A.: Kniha textů 1 (9. století až 1. třetina 19. století). Praha 2000.

MARVAN, J.: Jazyk: jeho český příběh. Prvních tisíc let 800–1800. Malý průvodce cestami české lingvoekologie). Praha 2015,

PLESKALOVÁ, J.: Stará čeština pro nefilology. Brno 2001.

PORÁK, J.: Chrestomatie k vývoji českého jazyka. Praha 1979.

SLÁDEK, M.: Vítr jest život člověka. Praha 2000.

Manuscriptorium [online]. Dostupné z WWW: http://www.manuscriptorium.com/?q=cs

Vokabulář webový [online]. Dostupné z WWW: http://vokabular.ujc.cas.cz/.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (28.01.2019)

Aktivní účast v semináři

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (28.01.2019)

Staroslověnština a církevní slovanština na našem území

Čeština v době předhusitské a husitské

Čeština v době humanismu

Čeština v době baroka a osvícenství

Čeština v době národního obrození

Dějiny českého pravopisu

Dějiny českého biblického překladu

Dějiny české gramatografie

Dějiny českého slovníkářství