SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Teaching Czech as a foreign language II - ABO500766
Title: Vyučování češtiny jako cizího jazyka II
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / 15 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (11.02.2020)
Předmět navazuje na VČCJ I. Cílem předmětu je jednak dokončit témata obecného charakteru vztahující se k výuce cizích jazyků, těžiště semináře pak je v koncentraci na gramatickou složku výuky flektivního jazyka. Pozornost se věnuje zvláště gramatice, jejím druhům s důrazem na gramatiku didaktickou; roli gramatiky v cizojazyčné výuce aj.), především problematice lingvodidaktického popisu mluvnice českého jazyka pro potřeby jinojazyčných mluvčích i otázkám náležité prezentace gramatických kategorií a jevů zahraničním bohemistům.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (11.02.2020)

Cílem předmětu je orientovat budoucí učitele na metodiku výuky češtiny pro cizince. Důležitou složkou je odpoutání se od analytického popisu českého jazyka pro rodilé mluvčí, s nímž byli rodilí mluvčí detailně seznámeni během své vlastní školní docházky, a přeorientování se na popis a prezentaci gramatiky pro nerodilé mluvčí. 

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (11.02.2020)

Černý, J.: Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubiko 1998.

Čermák, Fr.: Jazyky a jazykověda. Praha: Karolinum 2001.

Gavora, P. – Repka, R.: Gramatika vo vyučovaní cudzích jazykov. Bratislava: SPN 179.

Hendrich, J. a kol.: Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN 1988.

Hrdlička, M.: Cizí jazyk čeština. Praha: ISV 2002.

Hrdlička, M.: Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka. Praha: Karolinum 2009.

Hrdlička, M.: Kapitoly o češtině jako cizím jazyku. Plzeň: ZČU 2010.

Šebesta, K.: Od jazyka ke komunikaci. Praha: Karolinum 1999.

Šebesta, K. – Škodová, S.: Čeština – cílový jazyk a korpusy. Liberec: TUL, 2012.

zahraniční studie a monografie (viz zadání referátů)

Štindlová, B.: Žákovský korpus češtiny a evaluace jeho chybové anotace. Praha: FF UK, 2015.

české mluvnice pro mluvčí rodilé i nerodilé (Poldauf – Šprunk; Tahal aj.)

sborníky Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka a Ústavu bohemistických studií FF UK (přednášky LŠSS; mezinárodní sympozia) a časopisy (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Časopis pro moderní filologii, Nová čeština doma a ve světě, Usta ad Albi BOHEMICA aj.)

Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Olomouc: UP 2002.

Další odborná literatura bude zadávána v průběhu semestru a je uvedena u jednotlivých témat v paralelní Moodle podpoře. 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. (07.05.2020)

Výsledek atestace je podmíněn splněním následujících dílčích úkolů. 

- Předložení seznamu prostudované odborné literatury.

- Splnění dílčích úkolů v seminářích. 

- Vypracování seminární práce.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (11.02.2020)

Předmět představuje základy výuky flektivního jazyka, resp. výuku jeho gramatického systému pro nerodilé mluvčí. Pokrývá následující tematické oblasti:

-       Diferenci výuky gramatického systému pro žáky mladšího školního věku, staršího školního věku a pro dospělé. Rozdíly prezentace pro různé typy cílových skupin v základní diferenci Slované/Neslované. 

-       Využití různých technik výuky gramatiky včetně herních prvků a sémantizace gramatiky. 

-       Ověřování osvojení si gramatického systému v podobě testovacích technik. Využití žákovského korpusu pro přípravu gramatických cvičení pro vybrané cílové skupiny. 

-       Seznámení se s prezentací gramatiky v dostupných výukových materiálech. 

-       Konfrontace s výukou dílčích jevů dle výběru studentů. 

 

Témata přednášek

1.         Specifika výuky ČJC/Č2J pro žáky mladšího a staršího věku ZŠ

2.         Žákovské korpusy a jejich pedagogické využití, Jazyková chyba a jazyková správnost.  

3.         Pojetí gramatického systému a jeho prezentace v rámci ČJC/Č2J I. 

-       Charakter a role gramatiky zvl. v metodě komunikační; 

-       principy výběru mluvnického učiva, jeho parcelace, otázka vhodné posloupnosti výkladu gramatických kategorií a jevů.

4.         Pojetí gramatického systému a jeho prezentace v rámci ČJC/Č2J II.

-       Lingvodidaktické zpracování gramatiky v učebních materiálech češtiny pro cizince; 

-       vybrané problémy prezentace české deklinace pro cizince (přístup horizontální, vertikální, problematika variant aj.)

5.         Pojetí gramatického systému a jeho prezentace v rámci ČJC/Č2J III.

-       Ukázka podrobného lingvodidaktického zpracování vybraného jazykového jevu.

6.         Hry ve výuce ČJC (Role hry v jazykovém vyučování pro děti a dospělé. Užití hry pro výuku a procvičování gramatiky.)

7.         Testy a testování ve výuce češtiny pro cizince.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html