SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Czech as a Foreign Language I - ABO500765
Title: Vyučování češtiny jako cizího jazyka I
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / 15 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: UCJBOZDE (06.09.2017)
Přednášena jsou vybraná základní témata spojená s vyučováním češtiny jako cizího jazyka. Studenti se seznamují s nejnovějšími poznatky daného oboru s odkazy na jejich využitelnost ve vyučovací praxi. Důraz je kladen na seznámení se základními pojmy a s teoriemi vyučování cizímu jazyku aplikovanými na češtinu, na seznámení se Společným evropským referenčním rámcem pro češtinu, na metodiku rozvíjení čtyř základních komunikačních dovedností v cizím jazyce a na problematiku plánování jazykové výuky a její organizaci. <br>

Seminář je v návaznosti na přednášku zaměřen na aplikaci problematiky a aktuálních otázek výuky češtiny jako cizího jazyka. Poskytuje možnosti praktické prezentace českého (mateřského) jazyka jako jazyka cizího a nácviku jeho dílčích jevů pro vyučovací praxi. Prostor bude postupně věnován jednotlivým komunikačním dovednostem a jejich zařazení do jazykové výuky.
Aim of the course - Czech
Last update: UCJBOZDE (06.09.2017)

Cílem semináře je seznámení se stavem oboru čeština jako cizí jazyk a  seznámení se s obecnými metodickými předpoklady pro výuku češtiny jako cílového jazyka.

Course completion requirements - Czech
Last update: UCJBOZDE (06.09.2017)

Prezence a aktivní účast v semináři, vypracování konkrétních individuálních a skupinových zadání a úkolů.

Písemná zkouška v podobě testu pokrývající jednotlivá přednášená témata. 

Literature - Czech
Last update: UCJBOZDE (12.08.2016)

Ellis, R.: Principles of Instructed Language Learning. Asian EFL Journal, 7, 2005.

Choděra, R.: Didaktika cizích jazyků. Praha 2006.

Šebesta, K.: Od jazyka ke komunikaci. Praha 1999.

Hrdlička, M.: Cizí jazyk čeština. Praha 2002.

Hrdlička, M.: Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka. Praha 2009.

Hrdlička, M.: Kapitoly o češtině jako cizím jazyku. Plzeň 2010.

Škodová, S.: Kapitoly z lingvodidaktiky češtiny jako cizího jazyka. Liberec 2012.

Syllabus - Czech
Last update: UCJBOZDE (06.09.2017)

Uvedení do problematiky oboru češtiny jako cizího jazyka - současný stav, organizace, formy a institucionální zabezpečení v ČR a v zahraničí (ÚBS, ÚJOP, DZS, lektoráty češtiny a Erasmus, ČŠBH aj.)

Vyučování češtiny jako cizího jazyka - komunikativnost, metody (praktická zadání, prezentace a nácvik, učební materiály k výuce češtiny pro cizince)

Evropské jazykové portfolio, osvojování cizího jazyka - předpoklady a přístupy, SERR, úrovně češtiny

Základní řečové dovednosti a komunikační kompetence - komunikace mluvená a psaná, poslech s porozuměním, četba, psaní

 

Tematické okruhy přednášek:

1. Obor čeština jako cizí jazyk a čeština pro cizince (historie, struktura, aktuální problematika), čeština jako jazyk mateřský, druhý a cizí.

2. Vyučovací metody cizích jazyků I.

3. Vyučovací metody cizích jazyků II.

4. Jazyková politika. Společný evropský referenční rámec a popis češtiny. Evropské jazykové portfolio.

5. Základní řečové dovednosti I – pojetí, charakteristika, metodické postupy nácviku. Dovednosti receptivní.

6. Základní řečové dovednosti I – pojetí, charakteristika, metodické postupy nácviku. Dovednosti produktivní.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html