SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Poetics of Poetry, Prose Fiction and Drama in Educational Context (with Focus on Contemporary Literature) - ABO500643
Title: Poetika poezie, prózy a dramatu ve vzdělávacím kontextu se zaměřením na soudobou literaturu
Guaranteed by: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D. (25.01.2023)
Seminář navazuje na přednášku Úvod do literární vědy. <br>
Kurz tvoří dvě oblasti: jednak čtení odborných studií k fundamentálním tématům literární teorie a rozprava nad nimi,jednak také analýza a interpretace vybraných uměleckých textů. Umělecké texty jsou vybírány z období literatury po roce 1989.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D. (25.01.2023)

Cílem kurzu je prohloubit základní literárněteoretické otázky prezentované v rámci přednášky, upevnit znalosti získané absolvováním úvodní přednášky, dále získané teoretické poznatky uplatnit při analýze textu, a celkově prohloubit dovednost kritického, koncentrovaného a detailního čtení a na jeho základě rozvíjet dovednost analýzy a interpretace textu.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D. (25.01.2023)

zápočet: aktivní účast na semináři, tj. účast na diskusi v semináři, příprava prezentace k vybrané odborné studii a také prezentace k analýze a interpretaci konkrétního jevu z vybraného uměleckého textu

 

Literature - Czech
Last update: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D. (25.01.2023)

Figal, Günter. „O mlčení textů. K hermeneutickému pojmu interpretace.“ In týž: Hermeneutická svoboda. Praha, Filosofia 1994, s. 5–13.

Eco, Umberto: „Vcházíme do lesů.“ In týž: Šest procházek literárními lesy. Olomouc 1997, s. 7–40. / Macurová, Alena. „Subjekty a text.“ In Daniela Hodrová (ed.): Proměny subjektu I. Pardubice, Mlejnek 1994, s. 31–37.

Iser, Wolfgang: „Apelová struktura textů. Nedourčenost jako podmínka účinku literární prózy.“ In Miloš Sedmidubský et al. (eds.): Čtenář jako výzva. Brno, Host 2001, s. 39–61.

Jakobson, Roman: „Dva aspekty jazyka a dva typy afatických poruch.“ In týž: Poetická funkce. Praha, H & H 1995, s. 55–73.

Mukařovský, Jan: „Záměrnost a nezáměrnost v umění.“ In týž: Studie I. Brno, Host 2000, s. 353–388.

Stanzel, Franz Karl: „Revidovaná verze typických vyprávěcích situací.“ In týž: Teorie vyprávění. Praha, Odeon 1988, s. 63–99.

Bal, Mieke: „Fokalizace.“ Aluze 8, 2004, č. 2–3, s. 147–154.

Rimmon-Kenanová, Shlomith: „Text: Čas.“ In táž: Poetika vyprávění. Brno, Host 2001, s. 51–65.

Červenka, Miroslav: „Sebeoslovení v lyrice.“ In týž: Obléhání zevnitř. Praha, Torst 1996, s. 149–187.

 

 Další literatura bude doplňována podle aktuálních potřeb v semináři.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D. (26.01.2020)

čtení zadaných odborných statí, diskuse nad nimi

čtení vybraných uměleckých textů a aplikace nástrojů literární teorie

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D. (25.01.2023)

ověřuje se dovednost analyzovat a interpretovat umělecké texty, schopnost uvažovat nad představenými problematikami literární teorie, součástí zkoušky je i příprava vlastního seznamu prostudované literatury k předmětu

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D. (25.01.2023)

absolvování přednášky Úvod do literární vědy konané v ZS

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html