SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma Thesis Seminar – Literature - ABO500295
Title: Diplomový seminář – literatura
Guaranteed by: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Ivan Kafka (11.09.2018)
Seminář slouží studentům – společně s individuálními konzultacemi se školitelem – jako podpora při zpracování závěrečné práce. Seminář je určen studentům, kteří se nacházejí v různých fázích přípravy závěrečné práce. Studenty v počáteční fázi směřuje ke kritickému čtení dosavadní literatury ke zvolenému tématu. Studenty v pokročilejší fázi vede k vytvoření propracované osnovy závěrečné práce, k vytvoření prvních souvislých částí textu práce a zpracování nasbíraných dat. Studentům ve finální fázi přípravy pak seminář poskytuje zpětnou vazbu na základě prezentací již hotových částí práce.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Ivan Kafka (11.09.2018)

Studenti jsou v pravidelném kontaktu s vyučujícím/vyučujícími, kteří jim dávají zpětnou vazbu k průběhu přípravy jejich závěrečné práce. Studenti by měli prostřednictvím postupů a metod standardních pro literárněvědný výzkum dosáhnout při zpracovávání své závěrečné práce výrazného pokroku.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Ivan Kafka (11.09.2018)

Aktivní účast po celou dobu trvání semináře, minimálně jedna veřejná prezentace projektu závěrečné práce.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Ivan Kafka (11.09.2018)

Daneš, František – Čmejrková, Světla – Světlá, Jindra (1999): Jak napsat odborný text. Praha: LEDA.

Eco, Umberto (1997): Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia.

Nový akademický slovník cizích slov (2006). Praha: Academia.

Pravidla českého pravopisu. (1993). Praha: SPN.

Šanderová, Jadwiga (2005): Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství.

ŠESTÁK, Zdeněk (2000) Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ivan Kafka (11.09.2018)

Náplní semináře jsou následující činnosti, student vybírá vždy jednu z aktivit, která je nejbližší aktuálnímu stavu jeho závěrečné práce:

a)      prezentace diplomového projektu (téma, cíl, teorie, data, metoda, předpokládané výsledky) a diskuse o něm

b)      prezentace dílčího problému v diplomové práci (pilotní sondy do materiálu apod.)

c)      prezentace jedné části práce (teoretické, nebo praktické)

Nedílnou složkou práce v semináři je diskuse o teoreticko-metodologických souvislostech témat řešených studenty navštěvujícími seminář. Pokud to aktuální situace dovolí, je konkrétním prezentacím přítomen rovněž školitel závěrečné práce.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Ivan Kafka (11.09.2018)

Studenti musí mít zadané téma své závěrečné práce, případně již musí mít konkrétní představu, čeho by se jejich práce měla týkat, i když téma ještě není oficiálně zadané. Práce musí být zadána nejpozději do poloviny semestru

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html