SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
History of the Czech Language System - ABO500104
Title: Historie jazykového systému češtiny
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ABO500133
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Interchangeability : ABO500133
Z//Is interchangeable with: ABO500133
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (28.01.2019)
Přednáška seznamuje s výkladem historie jazykového systému češtiny, zejm. fonologićkého, morfo(no)logického, slovotvorného a syntaktického plánu. Hlavním metodologickým stanoviskem je funkční strukturalismus, zohledněny jsou však - jen v omezené míře - i další metodologické přístupy k diachronnímu materiálu (glottochronologie, historická sociolingvistika, konstrukční gramatika, kontaktologie, diachronní korpusová lingvistika, typologie, analytická fonologie). Výklad vychází z funkčního strukturalistického přístupu (prací Komárkových, Lamprechtových, Jakobsonových, Vintrových, Šlosarových, Koskových, Bauerových, Němcových ad.). Pozornost je okrajově věnována i kontaktologii, zejména otázce vlivu němčiny na fonologii a otázce vlivu latiny na syntax.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (28.01.2019)

Cílem výuky v tomto předmětu je seznámit studenty s historií jazykového systému češtiny v metodologii pražského funkčního strukturalismu s přihlédnutím k přínosu jiných metodologických přístupů a k vybraným kontaktologickým problémům.

 

Literature - Czech
Last update: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (28.01.2019)

Čornejová, M. - Rychnovská, L. - Zemanová, J. (vyd.) Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Brno 2010.

Lamprecht, A. - Šlosar, D. - Bauer, J. Historická mluvnice češtiny. Praha 1986.

Komárek, M. Historická mluvnice česká. Hláskosloví. 3. vyd. Praha 1969.

Komárek, M. Nástin fonologického vývoje českého jazyka. Praha 1982.

Komárek, M. Nástin morfologického vývoje českého jazyka. 2. vyd. Praha 1981.

Vážný, V. Historická mluvnice česká, Tvarosloví I. Skloňování. Praha 1964.

Dostál, A. Historická mluvnice česká. Tvarosloví II. Časování. Praha 1967.

Trávníček, F. Historická mluvnice česká. Skladba. Praha 1956.

Gebauer, J. Historická mluvnice jazyka českého. 1. díl - Hláskosloví. 2. vyd. Praha 1963.

Gebauer, J. Historická mluvnice jazyka českého. 2. díl - Tvarosloví. 1. Skloňování. Praha 1896.

Gebauer, J. Historická mluvnice jazyka českého. 3. díl - Tvarosloví 2. Časování. Praha 1898.

Gebauer, J. Historická mluvnice jazyka českého. 4. díl - Skladba (ed. F. Trávníček). Praha 1929.

Trávníček, F. Historická mluvnice československá. Praha 1935.

 

Doplňující, nepovinná literatura:

Vintr, J. Das Tschechische. Muenchen 2004.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (28.01.2019)

Znalost výkladu v základních mluvnicích (Lamprecht - Šlosar - Bauer, Komárkův výklad hláskoslovného vývoje) a ve skriptech Starší české texty a znalost odpřednášené látky. Důraz je kladen na systémové souvislosti změn v rámci jednoho plánu i provázanost mezi různými rovinami.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (28.01.2019)

1. Metodologické přístupy k diachronnímu materiálu, přehled osobností a prací v české tradici, zejm. historických gramatik od NO.

2. Fonologický vývoj 10.-13. st., stč. přízvuk, kvantita

3. Fonologický vývoj ve 14. st.: výklady zániku měkkostní korelace a navazujících změn (Komárek - Lamprecht - Mareš: Vintr, Šlosar)

4. Fonologický vývoj v 15.-17. st. (systémové souvislosti změn), nářeční systémy. Otázka vlivu němčiny na český jazyk (mluvnice a starší názory /zejm. Gebauer, Komárek, Lamprecht, Vachek/, Bednarczuk, Berger, Šlosar, Rejzek, Newerkla)

5. Flektivní morfologie slovesa: gramatické kategorie

6. Flektivní morfologie slovesa: slovesné třídy, poznámky k syntetickým slovesným tvarům

7. Flektivní morfologie jména: substantiva

8. Flektivní morfologie: adjektivália, adjektiva, zájmena, číslovky

9. Slovotvorba: vybrané jevy

10. Syntax jednoduché věty; vliv latiny na českou syntax

11. Syntax souvětí

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html