SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Oral Speech Culture - ABO300945
Title: Kultura mluveného projevu
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / 8 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Pavel Machač, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Pavel Machač, Ph.D.
Mgr. Alžběta Růžičková
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (13.10.2017)
Zápis tohoto předmětu je vhodný především pro ty studenty, kteří již absolvovali výuku fonetiky. Studenti získají základní přehled o technice mluveného projevu a o řečových (též vybraných neřečových) kritériích ovlivňujících stupeň přijatelnosti veřejného mluveného projevu. Důraz je kladen na praxi (každý student pronese vlastní připravené projevy a aktivně spolupracuje na hodnocení projevů ostatních, které probíhá mimo jiné na základě zpracování audiovizuálního záznamu).
Aim of the course - Czech
Last update: Eva Smolková (16.01.2012)

Studenti získají jednak teoretické znalosti z oblasti ortoepie, jednak praktické zkušenosti s kultivovaným mluveným projevem. Důraz je kladen jak na praktická cvičení, tak na rozbor přednesených projevů, což vede k uvědomění si a k nápravě vlastních chyb či nedostatků v oblasti mluveného projevu.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (23.03.2020)

Výslovnost spisovné češtiny I. Výslovnost slov domácích. Praha 1967.

Výslovnost spisovné češtiny (Výslovnost slov přejatých). Praha 1978.

Daneš, F. - Hála, B. - Jedlička, A. - Romportl, M.: O mluveném slově. Praha 1955.

Hála, B.: Technika mluveného projevu. Praha 1958.

Hubáček, J.: Jak mluvit a přednášet. Praha 1983.

Hůrková, J.: Česká výslovnostní norma. Praha 1995.

Kraus, J.: Rétorika v evropské kultuře. Praha 1998. (vybrané části)

Toman, J.: Jak dobře mluvit. Praha 1974.

časopis Čeština doma a ve světě. 2008. (téma: mluvená čeština v médiích)

Jazyk a kultura vyjadřování. Brno 1998. (vybrané studie)

K diferenciaci současného mluveného jazyka. Praha 1994. (vybrané studie)

Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Praha 1995. (vybrané studie)

Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno 1996. (vybrané studie)

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (23.03.2020)

max. 3 absence; úvodní nepřipravený projev, dva připravené mluvené projevy: 1. volné téma, 2. analýza mluveného projevu jiného studenta; aktivita v semináři (hodnocení ostatních projevů), plnění průběžných úkolů

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (13.10.2017)

1. Řečová komunikace – zásady úspěšnosti (zejména po stránce zvukové)

2. Produkce a percepce řeči se zaměřením na veřejné projevy

3. Ortoepie – vybrané jevy

4. Zvukové vlastnosti souvislé řeči

5. Nonverbální komunikace

6. Příprava mluvených projevů

7. Mluvní praxe – vlastní projevy a hodnocení projevů na základě daných kritérií

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html