SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Complex Linguistic Analysis - ABO300721
Title: Komplexní jazykové rozbory
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 15 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (18.01.2020)
Cílem semináře je prohloubit a usouvztažnit poznatky a dovednosti získané v základních oborových předmětech studia českého jazyka, zejména v úvodním jazykovém semináři. Předmětem semináře jsou komplexní analýzy textů z různých komunikačních sfér. Rozbor se týká komunikační situace, výstavby textu, stavby syntaktické i morfematické, dále sémantické, slovotvorné a morfologické stánky slova, vztahu fonetické a grafické podoby textu a vlivu všech sledovaných složek na styl. Zvláštní pozornost je věnována analýze textů defektních a jejich korektuře.
Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (18.01.2020)

Literatura

ADAM, R. Analýza a interpretace textu. Studijní materiál v Moodlu UK, 2015.

ADAM, R. a kol. Gramatické rozbory češtiny. Výklad a cvičení s řešeními. Praha: Karolinum, 2019.

ČECHOVÁ, M. a kol. Komplexní jazykové rozbory. Praha: SPN, 1996.

ČECHOVÁ, M. a kol. Současná stylistika. Praha: NLN, 2008.

IBRAHIM, R., a kol. Interpretace textů (nejen) ke státní maturitě. Praha: Akropolis, 2010.

PRAVDOVÁ, M.; SVOBODOVÁ, I. (ed.). Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2019.

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (18.01.2020)

Požadavky pro získání atestace: aktivní účast v semináři, seminární práce v podobě samostatného písemného jazykového rozboru vybraného textu. Termín odevzdání seminární práce: nejpozději 6. 9. 2020.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html