SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Communication at School - ABO300223
Title: Komunikace ve škole
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 15 (15)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Kamila Homolková
Teacher(s): Mgr. Kamila Homolková
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Kamila Homolková (29.08.2019)
Studenti se v tomto semináři seznámí se specifickými rysy komunikace ve školním prostředí. Analýzy autentické komunikace při výuce, ale i mimo rámec vyučování, směřují k verifikaci některých pedagogicko-psychologických poznatků o komunikaci ve škole. Zvláštní pozornost je věnována dialogičnosti komunikace a komunikačním aspektům práce učitele.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Kamila Homolková (10.01.2019)

Cílem semináře je seznámit studenty s problematikou komunikace ve škole, s tradicí a metodami jejího výzkumu a přispět k rozvoji jejich komunikativní kompetence. Dílčí teoretická témata, probraná formou studia odborné literatury a diskuse o ní, budou směřovat k praktickému využití formou modelových cvičení a výzkumných projektů.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Kamila Homolková (29.08.2019)

Aktivní docházka a práce v semináři, plnění průběžných úkolů, prezentace aktuality, zápočtový test.

Literature - Czech
Last update: MORAK9AF (20.09.2013)

CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Praha: Portál, 1994.

GAVORA, P. Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido, 2005.

HÖFLEROVÁ, E. Školský dialog a jeho vliv na rozvoj řeči dětí. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2003

LEWIS, D. Tajná řeč těla. Praha: Victoria publishing 1989.

MAREŠ, J.; KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995.

NAVRÁTIL, S.; KLIMEŠ, K.; FLEISCHMANN, O. Komunikace v pedagogických situacích. Ústí nad Labem: PF UJEP 1992.

PAŘÍZEK, V. Učitel v nezvyklé školní situaci. Praha: SPN 1990.

PETTY, G. Moderní vyučování. Praktická příručka. Praha: Portál, 1996.

PROKEŠOVÁ, L.; STUCHLÍKOVÁ, I. K vybraným problémům pedagogické komunikace. Č. Budějovice: PF JU 1990.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2005.

SVOBODOVÁ, J. Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2000.

Vybrané příspěvky z pedagogických a didaktických periodik.

Syllabus - Czech
Last update: MORAK9AF (20.09.2013)

Hlavní tematické okruhy:

 

  1. Pedagogická lingvistika vs. komunikace ve škole, charakteristika pedagogické komunikace, základní typy pedagogické komunikace, specifika jednotlivých typů ped. kom., zásady pro efektivní komunikaci, bariéry v ped. komunikaci, významné směry zkoumání pedagogické komunikace
  2. Komunikace učitele ve škole (komunikace verbální a neverbální, bariéry komunikace, zpětná vazba), faktory ovlivňující projev učitele (vyučovací předmět, typ školy, velikost třídy, druh kolektivu), analýza učitelova projevu na základě materiálů ze žákovských korpusů i dalších dostupných materiálů
  3. Komunikace žáka/studenta ve škole (analýza školních písemných prací žáků, analýza jejich ústního projevu ve vyučovací hodině, práce s žákovskými korpusy), rozvoj komunikativních dovedností žáků.
  4. Vyučovací hodina (typy interakce během vyučovací hodiny, samostatné nahrávání vyučovací hodiny, analýza nasbíraného materiálu)
  5. Učebnice a další materiály v pedagogické komunikaci (interaktivní tabule, výukové programy ad.)

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html