SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Editor's Work - ABO100942
Title: Ediční práce
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / 10 (20)
summer:unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. František Martínek, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. František Martínek, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. František Martínek, Ph.D. (11.02.2015)
Seminář představuje základy české textologické teorie a hlavní problematické okruhy při vydávání novějších i starších česky psaných textů a zahrnuje též praktickou ediční přípravu textu. Pozornost je věnována zejména jazykové přípravě textu. Materiál, se kterým se v semináři pracuje, zahrnuje mj. korespondenci Karla Havlíčka a Babičku B. Němcové.
Aim of the course - Czech
Last update: Eva Smolková (09.06.2011)

Studenti si osvojí teoretický aparát nutný k textologické práci a v rámci semináře jej také uplatní při ediční přípravě textu.

Literature - Czech
Last update: Mgr. František Martínek, Ph.D. (25.06.2015)

Základní literatura:

ČERVENKA, M. Dvě otázky a dvě teze k textologické diskusi. Česká literatura, 1998, roč. 46, s. 439-443.

DAŇHELKA, J. Směrnice pro vydávání starších českých textů. Husitský Tábor, 1985, roč. 8, s. 285-301. Dostupné z http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicnipoznamka.aspx?id=DanhelkaSmernice.

HAVEL, R.; ŠTOREK, B. a kol. Editor a text. 2. vydání. Praha; Litomyšl: Paseka, 2006.

HRDLIČKA, J. Vydávání Richarda Weinera. Souvislosti, 1997, roč. 32, s. 220-232.

KOMÁREK, M. a kol. K edičním otázkám souvislé školní a mimoškolní četby. Literatura ve škole, 1955, roč. 3, s. 384-391.

KOSÁK, M.; FLAIŠMAN, J. Podoby textologie. Praha: ÚČL AV ČR, 2010.

Kritické a ediční zásady pro vydávání novočeských autorů. Věstník ČAVU, 1947, roč. 56, s. 64-68.

PISTORIUS, V. Jak se dělá kniha. 2. vydání. Praha; Litomyšl: Paseka, 2005.

SVEJKOVSKÁ, O. Jak vydáváme literární dokumenty. Sborník Národního muzea v Praze, řada C - literární historie, 1962, sv. 7, č. 3, s. 93-97.

ŠPIRIT, M. Textologie dnes? Česká literatura, 2009, roč. 57, s. 221-231.

ŠŤOVÍČEK, I. a kol. Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti. Praha: Archivní správa MV ČR, 2002.

ŠŤOVÍČEK, I. Reprodukce dokumentů a jejich textů v edicích novodobých historických pramenů. In Ediční teorie a metodika. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Historický ústav AV ČR, 2008, s. 89-124.

VAŠÁK, P. a kol. Textologie: teorie a ediční praxe. Praha: Karolinum, 1993.

VINTR, J. Zásady transkripce českých textů z barokní doby. Listy filologické, 1998, roč. 121, s. 341-346. Dostupné z http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicnipoznamka.aspx?id=VintrZasadyTranskripce.

 

Další literatura:

ADAM, R. Korespondence T. G. Masaryk - Edvard Beneš 1914-1918. In GEBHART, J.; KUKLÍK, J.; TOMEŠ, J. (ed.). Masarykův sborník XIII (2004-2006). Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2006, ISBN 80-86142-22-1, s. 476-479.

ADAM, R. Jak se v Česku jazykově upravují vydávané texty. In: HASIL, J. (ed.). Přednášky z 53. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK, 2010, s. 85-93. Dostupné z http://ucjtk.ff.cuni.cz/system/files/lide/adam/Adam2010b.pdf.

BLAŽEK, F.; KOČIČKA, P. Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2000.

ČERVENKA, M. Textologické studie. Praha: ÚČL AV ČR, 2009.

ČSN 016910. Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Praha, 2014. Dostupná z http://www.ujc.cas.cz/csn016910/.

HAVELKA, T. S Masopustem do Averna (tedy do pekla). Česká literatura, roč. 59, č. 4, 2011, s. 621-631.

KOMÁREK, K. Čeština klasiků - jazyk cizí? Problém jazykové srozumitelnosti české literatury 19. století. Český jazyk a literatura, roč. 61, č. 5, s. 213-217.

LEDERBUCHOVÁ, L. Ještě čteme Jiráska? Český jazyk a literatura, 2011, roč. 62, č. 1, s. 13-21.

LICHAČOV, D. S. Textologie (Stručný nástin). Přel. J. Komendová. Praha: ÚČL AV ČR, 2015.

MACUROVÁ, A. Čteme ještě Němcovou? In HORKÝ, M.; HORKÝ, R. (ed.). Božena Němcová - život, dílo, doba. Česká Skalice: Muzeum Boženy Němcové, 2006, s. 139-147.

Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, 2005.

Zásady pro vydávání mimočítankové četby. Literatura ve škole, 1957, roč. 5, s. 201-207.

Ediční poznámky vybraných edic.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. František Martínek, Ph.D. (11.02.2015)

aktivní práce v semináři, plnění průběžných úkolů, popř. závěrečná seminární práce

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. František Martínek, Ph.D. (11.02.2015)

Typografická úprava písemností

Korekturní techniky

Typy edic

Zásady jazykové přípravy novočeských textů

Specifika vydávání starších textů

Specifika vydávání textů v edicích pro děti

Specifika vydávání literárních i historických dokumentů

Jazyková úprava literárních děl

Ediční komentář, ediční poznámka a lektorský posudek jako žánr

Příprava vysvětlivek

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html