SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introductory Language Seminar - ABO100932
Title: Úvodní jazykový seminář
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / 91 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
Mgr. František Martínek, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
Mgr. František Martínek, Ph.D.
PhDr. Jiří Pergler, Ph.D.
Mgr. Hana Prokšová, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
P//Is pre-requisite for: ABO500804, ABO500803, ABO500802, ABO500805
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (18.08.2019)
Základní seminář jazykovědné bohemistiky. Studenti si osvojí základní poznatky o systémovém uspořádání prostředků českého jazyka. Jsou uvedeni do morfematické skladby slova a slovního tvaru. Prohloubí a usouvztažní si středoškolské poznatky o slovotvorbě, morfologii a syntaxi. Prohloubí si středoškolské znalosti normativní mluvnice češtiny a českého pravopisu. Osvojí si a v semináři prakticky užívají běžnou lingvistickou terminologii.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (18.08.2019)

Úkolem prosemináře je:

1. poskytnout základní orientaci v jazykovědné bohemistice;

2. dovést k praktickému zvládnutí českého pravopisu a normativní mluvnice;

3. vést k využívání slovníků, kodifikačních příruček, příp. další základní literatury oboru;

4. uvést do základů jazykových rozborů (morfologie, morfematika, slovotvorba, syntax);

5. kultivovat práci s odborným textem a vlastní jazykovědné uvažování (referáty, četba zadaných lingvistických statí a rozprava o nich, sledování současné jazykové situace).

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (21.08.2019)

ADAM, Robert, a kol.: Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními). 2. vyd. Praha: Karolinum, 2019.

Internetová jazyková příručka (2008–2017) [online]. <http://prirucka.ujc.cas.cz/>

Pravidla českého pravopisu. Školní vydání včetně Dodatku. Praha: Fortuna, 2005.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (18.08.2019)

Zápočet: aktivní práce v semináři, plnění průběžně zadávaných úkolů.

Zkouška (písemná): jazykové rozbory, korekturní a substituční cvičení, normativní mluvnice.

Získaný zápočet je podmínkou pro skládání zkoušky.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (18.08.2019)

Uvedení do jazykovědné bohemistiky (jazykové roviny, základní jazykovědné disciplíny, přístupy ke zkoumání jazyka)

Systémový přístup k jazyku

Pravopis

Morfematický rozbor

Morfologie, kodifikovaná morfologická norma

Základy slovotvorby

Syntax, syntaktická struktura věty a souvětí

Výstavba textů různých funkčních stylů a žánrů

Entry requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (18.08.2019)

Předmět je určen oborovým studentům v 1. semestru studia.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html