SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introductory Language Seminar - ABO100930
Title: Úvodní jazykový seminář
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 7
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ABO100932
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Mgr. Pavlína Synková, Ph.D.
Mgr. Hana Prokšová, Ph.D.
Interchangeability : ABO100931
Annotation - Czech
Last update: ADAM/PEDF.CUNI.CZ (11.09.2015)
Základní seminář jazykovědné bohemistiky. Studenti si osvojí základní poznatky o systémovém uspořádání prostředků českého jazyka. Jsou uvedeni do morfematické skladby slova a slovního tvaru. Prohloubí a usouvztažní si středoškolské poznatky o slovotvorbě, morfologii a syntaxi. Prohloubí si středoškolské znalosti normativní mluvnice češtiny a českého pravopisu. Osvojí si a v semináři prakticky užívají běžnou lingvistickou terminologii.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (02.09.2017)

Úkolem prosemináře je:

1. poskytnout základní orientaci v jazykovědné bohemistice;

2. dovést k praktickému zvládnutí českého pravopisu a normativní mluvnice;

3. vést k využívání slovníků, kodifikačních příruček, příp. další základní literatury oboru;

4. uvést do základů jazykových rozborů (morfologie, morfematika, slovotvorba, syntax);

5. kultivovat práci s odborným textem a vlastní jazykovědné uvažování (referáty, četba zadaných lingvistických statí a rozprava o nich, sledování současné jazykové situace).

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (02.09.2017)

 

ADAM, Robert, a kol.: Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení (s terminologickým slovníkem). Praha: Karolinum, 2014 (online).

Internetová jazyková příručka (2008–2017) [online]. <http://prirucka.ujc.cas.cz/>

Pravidla českého pravopisu. Školní vydání včetně Dodatku. Praha: Fortuna, 2005.

Requirements to the exam - Czech
Last update: UCJLEHEC (21.06.2010)

Zápočet: aktivní práce v semináři, plnění průběžně zadávaných úkolů.

Zkouška (písemná): jazykové rozbory, korekturní a substituční cvičení, normativní mluvnice.

Získaný zápočet je podmínkou pro skládání zkoušky.

Syllabus - Czech
Last update: UCJLEHEC (21.06.2010)

Uvedení do jazykovědné bohemistiky (jazykové roviny, základní jazykovědné disciplíny, přístupy ke zkoumání jazyka)

Systémový přístup k jazyku

Pravopis

Morfematický rozbor

Morfologie, kodifikovaná morfologická norma

Základy slovotvorby

Syntax, syntaktická struktura věty a souvětí

Výstavba textů různých funkčních stylů a žánrů

Entry requirements - Czech
Last update: UCJLEHEC (21.06.2010)

1. semestr studia

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html