SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Essentials of Editor's Work - ABO100648
Title: Základy ediční a redakční práce I
Guaranteed by: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 30 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc.
PhDr. Petra Hesová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Petra Hesová, Ph.D.
doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Class: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Is pre-requisite for: ABO100649
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc. (30.08.2022)
Záměrem semináře je nabídnout studentům možnost praktického osvojení základních úkonů, postupů a pravidel ediční a redakční práce.
Seminář tedy chce především poskytnout elementární přípravu pro budoucí práci editora a redaktora, ať už samostatnou, nebo v nakladatelství.

Konkrétní cíle práce:
1. Studenti v rámci semináře získají základní teoretické povědomí o možných přístupech k ediční práci a seznámí se s aktuální problematikou této oblasti (digitální edice, úpravy klasických textů atd.). Především si ale osvojí a prakticky procvičí postupy a znalosti potřebné pro ediční a redakční přípravu (beletristického) textu k vydání. Východiskem pro výklad a cvičení budou klasické i méně známé texty z 19. a počátku 20. století, především prozaické. Součástí výkladu bude ale i poučení o zvláštnostech přístupu k textům odborným, básnickým nebo dramatickým a o specifikách práce s texty starší či současné literatury.
2. Jako praktický výstup ze semináře studenti v letním semestru samostatně připraví edici kratšího (např. povídkového) textu podle svého výběru. V minulých letech se takto osvědčily např. texty z dosud zanedbávané oblasti počátků české literární fantastiky. Může však jít i o jiný typ textu (vybraný např. v souvislosti s bakalářskou nebo diplomovou prací nebo s jiným specifickým zájmem či úkolem studenta). Hotové texty mohou být publikovány, buď elektronicky, nebo (v případě dostatečných finančních prostředků) i knižně v rámci fakultní edice Limbus.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc. (30.08.2022)

Podmínkou zápočtu (atestu) v zimním semestru je plnohodnotná aktivita v semináři a průběžné plnění dílčích úkolů (jak přímo v průběhu výuky, tak formou domácích cvičení).

 

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc. (30.08.2022)

Základní literatura:

Havel Rudolf, Štorek, Břetislav a kol.: Editor a text (1971, 2006)

Flaišman, Jiří, Kosák, Michal: Editologie. Od náčrtu ke knize (2018) 

 

Další doporučená literatura:

Červenka, Miroslav: Textologické studie (2009)

Kosák, Michal, Flaišman, Jiří: Podoby textologie (2010)

Lichačov, Dmitrij Sergejevič: Textologie. Stručný nástin (2015)

Otruba, Mojmír: Autor - text - dílo a jiné textologické studie (2018)

Stich, Alexandr: Sabina - Němcová - Havlíček a jiné textologické studie (2011)

Tanselle, Thomas G.: Principy textové kritiky (2012)

Vašák, Pavel a kol.: Textologie. Teorie a ediční praxe (1993)

Vašák, Pavel: Metody určování autorství (1980)

 

 

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc. (30.08.2022)

Seminář je koncipován jako dvousemestrální.

V zimním semestru bude jeho obsahem především:

- seznámení s obsahem redakční práce a jejími jednotlivými etapami;

- seznámení s existujícími edičními přístupy k textu a obsahem práce editora;

- seznámení s typy edic;

- problematika výchozího vydání a historie textu;

- jazykové úpravy a aktualizace textu;

- obsah a podoba ediční zprávy (ediční poznámky).

 

Jednotlivé etapy práce budou doprovázeny konkrétními praktickými cvičeními a úkoly.

Těžiště práce v letním semestru bude spočívat v samostatné přípravě vybraného textu k vydání, podle situace buď v digitální, nebo v tištěné podobě.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html