The Ruler'Office in the Middle Ages and in the Early Modern Period - AAH500153
Title: Panovnická kancelář ve středověku a raném novověku
Guaranteed by: Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2015
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 colloquium [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Mlada Holá, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Mlada Holá, Ph.D.
Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: SNASAAFF (21.01.2013)
International Exchange students may gain an ECTS grade in this course.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (01.11.2019)
Literatura
Jindřich Šebánek - Zdeněk Fiala - Zdeňka Hledíková (ed.), Česká diplomatika do roku 1848, Praha 1984

Václav Vojtíšek, Vývoj královské české kanceláře, In: Zdeněk Fiala (ed.), Výbor rozprav a studií Václava Vojtíška, Praha 1953, s. 501-517

Jan Bistřický, Übersicht über das Urkundenwesen der böhmischen Herrscher bis zum Jahre 1197, in: Typologie der Königsurkunden. Kolloquium der Commission Internationale de Diplomatique in Olmütz, Olmütz 1998, s. 227-240

Zdeněk Fiala, K počátkům listin a panovnické kanceláře v Čechách, Sborník historický 1, 1953, s. 27-45

Gustav Friedrich, O zakládající listině kapituly litoměřické, Rozpravy Čes. akademie II, s. 1-27

Gustav Friedrich, O kanceláři a listinách markrabí moravských Vladislava a Přemysla (1198 až 1239), Věstník kr. č. společnosti nauk 9, 1896

Jindřich Šebánek - Saša Dušková, Česká listina z doby Přemyslovské 1, 2, Sborník archivních prací 6, s. 136-211

Jindřich Šebánek a kol., Studie k české diplomatice doby přemyslovské, Praha 1959

Jindřich Šebánek - Saša Dušková, Výbor studií k českému diplomatáři, Brno 1982

Jindřich Šebánek - Saša Dušková, Panovnická a biskupská listina v českém státě doby Václava I., Praha 1961

Jindřich Šebánek - Saša Dušková, Das Urkundenwesen König Ottokars II. von Böhmen, Archiv für Diplomatik 14, 1968, s. 302-422; 15, 1969, s. 251-399

Zdeněk Fiala, Panovnické listiny, kancelář a zemský soud za Přemysla II., Sborník archivních prací I, s. 167-294

Josef Emler, Die Kanzlei der böhmischen Könige Přemysl Ottokars II. und Wenzels II. und die aus derselben hervorgegangenen Formelbücher, Prag 1878

Miloslav Pojsl - Ivan Řeholka - Ludmila Sulitková, Panovnická kancelář posledních Přemyslovců Václava II. a Václava III., Sborník archivních prací 24, 1974, s. 261-365

Antonín Haas, Česká královská kancelář za Jindřicha Korutanského, Zprávy českého zemského archivu 9, 1946, s. 65-102

Ferdinand Tadra, Kanceláře a písaři v zemích českých za králů z rodu Lucemburků Jana, Karla IV. a Václava IV., Praha 1892

Theodor Lindner, Das Urkundenwesen Karls IV. und seiner Nachfolger 1346-1437, Stuttgart 1882

Peter Moraw, Grundzüge der Kanzleigeschichte Kaiser Karls IV. (1346-1378), Zeitschrift für historische Forschung 12, 1985, s. 11-42

Ivan Hlaváček, Das Urkunden- und Kanzleiwesen des böhmischen und römischen Königs Wenzel (IV.) 1376-1419, Ein Beitrag zur spätmittelalterlichen Diplomatik, Stuttgart 1970 (= Schriften der MGH 23)

Jaromír Čelakovský, O domácích a cizích registrech, zvláště o registrech české a jiných rakouských dvorských kanceláří, Praha 1890

Josef Macek, O listinách, listech a kanceláři Vladislava Jagellonského, Sborník archivních prací 2, 1952, č. 1, s. 45-122

Jan Heřman, Kancelář Ludvíka Jagellovce (1516-1526), Zápisky Katedry československých dějin a archivního studia 7, 1963, s. 89-109

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (01.11.2019)

Specializační přednáška se zaměří v zimním semestru na vývoj české panovnické kanceláře ve středověku. Pozornost bude věnována jak personálnímu zabezpečení této instituce (včetně přiblížení osudů jednotlivých významnějších úředníků) a typologii vydávaných dokumentů, tak i rozboru písemností z ní vyšlých.

Tematické okruhy:
Uplatnění diplomatického materiálu v raně středověkých Čechách

Panovnická kancelář za Přemyslovců

Královská kancelář za Lucemburků

Pohusitské období

Změny v 16. století

Oběh spisů