SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Reading of Paleographic Texts of Modern Period - AAH100103
Title: Čtení novověkých paleografických textů
Guaranteed by: Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 1/1 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Teacher(s): doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Z//Is interchangeable with: AAH100052
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (31.10.2019)
Čtení novověkých paleografických textů

Studenti získají základní znalosti o vývoji českého a německého novogotického písma od přelomu 15. a 16. století do 20. století (do zavedení humanistického písma v Německu v roce 1941). Hlavní důraz je kladen na praktické zvládnutí čtení především jazykově českých a německých textů z období 16. - 19. století. V rámci kurzu je věnována pozornost novověkým písmům - humanistickému a novogotickému (českému i německému), psacím látkám, filigránům, výuce psaní a metodám při výuce užívaným (metoda mechanická a analyticko-syntetická), základnímu přehledu učebnic, zkratkám užívaným v textech, a dalším teoretickým otázkám.

Kurz je zakončen zkouškou, sestávající z části praktické - přepis a charakteristika písma jazykově českého a jazykově německého textu z období raného novověku. Na část praktickou (po jejím splnění) navazuje teoretická část zaměřená na konkrétní otázky týkající se novověké paleografie. Kromě základní literatury (Jar. Kašpar, Úvod … a týž, Soubor statí…) se k teoretické části atestace předpokládá studium další literatury - jazykově české i zahraniční dle vlastního výběru posluchače, tematicky se vztahující k jednotlivým okruhům novověké paleografie.

Výběr základní literatury

Kašpar, Jaroslav, Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím, 2 sv., Praha 21979, 31987;

Kašpar, Jaroslav, Soubor statí o novověkém písmu, Praha 1993;

Friedrich, Gustav, Učebná kniha paleografie latinské, Praha 1898;

Húščava, Alexander, Dejiny a vývoj nášho písma, Bratislava 1951;

Šebánek, Jindřich, Pomocné vědy historické 1. Paleografie, Praha 1961;

Muzika, František, Krásné písmo ve vývoji latinky 1-2, Praha 1958 (2. vyd. 1963, přetisk 2005; vyšlo též v něm. překladu);

Leo Santifaller, Bozner Schreibschriften der Neuzeit 1500-1851, Jena 1930;

Górski, Karol, Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XXw., Warszawa 31978;

Słowinski, Jan, Rozwoj pisma łacińskiego w Polsce XVI-XVIII wieku, Lublin 1992;

Bobowski, Kazimierz, Ewolucjy pisma neogotyckiego na Śłansku od poczatku XVI do połowy XX wieku, Wroclaw - Warszawa 1992.

Hledíková, Zdeňka - Kašpar, Jaroslav - Ebelová, Ivana, Paleografická čítanka, Praha 22000;

Ebelová, Ivana, Klíč k novověké paleografii, Praha 2004 (2. rozšířené vydání 2015);

Kaňák, Bohdan, Paleografické texty, sešit 1, Olomouc 1994, sešit 2, Olomouc 1999.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html