Teaching Literature - AAALF201T
Title: Didaktika literatury
Guaranteed by: Department of Anglophone Literatures and Cultures (21-UALK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2, C [HT]
Capacity: unlimited / 20 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D.
SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět reaguje na fakt, že úroveň anglického jazyka u studentů gymnázií výrazně stoupá. Navazuje na kurz didaktiky anglického jazyka a je založen na kombinaci teoretických informací a praktického nácviku technik využitelných při vyučování anglicky psaných literatur. Posluchače tak seznamuje nejen se základy oboru, ale především s radami a tipy aplikovatelnými ve třídě v konkrétních situacích, a nabízí jim rovněž možnost vše si vyzkoušet.

Obsah jednotlivých seminářů

1. Výběr literárních děl – kritéria a cíle
2. Literatura a jazyk
3. Próza – vypravěč a příběh
4. Poezie – básnický jazyk a témata
5. Drama – text versus divadlo
6. Umělecký překlad – využití tzv. zrcadlových publikací
7. Literatura jako historie, literatura jako budoucnost (interdisciplinární přesah s dějepisem, žánr sci-fi, dystopie, fantasy)
8. Literatura současná versus klasická (rap, nebo Dickens)
9. Literatura a společnost (tabu, cenzura, politická korektnost)
10. Specifika národní literatury (zejména britské a americké)
11. Literatura a humor (včetně folklóru a vtipů)
12. Praktická část: náslech včetně metodologických poznámek
13. Praktická část: ukázková hodina včetně přípravy


Literatura

Bloom, H.: Kánon západní literatury. Praha, Prostor 2000.
Brooks, C.: Understanding Poetry. Boston, Wadsworth 1978.
Collie, J., Slater, S.: Literature in the English Classroom. Cambridge, New York, Cambridge University Press, 1987.
Hall, G.: Literature in Language Education. London, Palgrave Macmillan 2005.
Meyer, M.: Literature to Go. New York, Boston, Bedford St. Martin´s 2010.
Onufer, P (ed).: Před potopou. Praha, Revolver Revue 2010.
Wiendl, J (ed).: Literatura a kánon. Praha, Filozofická fakulta UK 2008.


This course is working with the assumption that the secondary school students´ level of English is quite high. It is connected to the English language didactics course and based on the combination of theoretical knowledge and practical techniques used in teaching literatures written in English. We will get acquainted not only with the whole field in a reasonable depth, but also with the tips applicable in specific situations in class; and we shall try them out.

Syllabus

1.Choosing literary works: criteria and aims
2.Literature and language
3.Prose: the narrator and the story
4.Poetry: the poetic language and themes
5.Drama: text versus theatre
6.Art of translation: using the so-called mirror texts
7.Literature as history, literature as future (an interdisciplinary approach considering history as well; sci-fi, dystopia and fantasy as different genres)
8.Contemporary, or canonical works (rap, or Dickens)
9.Literature and society (taboos, cenzorship, political correctness)
10.The idea of national literature (namely British and American)
11.Literature and humor (including folklore and anecdotes)
12.Practical part: an exemplary class
13.Practical part: a class of your own

Preliminary bibliography

Bloom, H.: Kánon západní literatury. Praha, Prostor 2000.
Brooks, C.: Understanding Poetry. Boston, Wadsworth 1978.
Collie, J., Slater, S.: Literature in the English Classroom. Cambridge, New York, Cambridge University Press 1987.
Hall, G.: Literature in English Education. London, Palgrave Macmillan 2005.
Meyer, M.: Literature to Go. New York, Boston, Bedford St. Martin´s 2010.
Wiendl, J (ed).: Literatura a kánon. Praha, Filozofická fakulta UK 2008.

Last update: Horová Miroslava, Mgr., Ph.D. (27.11.2023)