SubjectsSubjects(version: 837)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Diploma thesis - AAA500133
Title in English: Diplomový seminář
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=653
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Interchangeability : AAA500134
Is pre-requisite for: AAA500134
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (19.01.2015)
Seminář bude zaměřen na efektivní založení struktury práce a na základy metodologie diplomového výzkumu. Cílem semináře je tedy seznámit studenty s metodickými základy samostatného výzkumu (definice úkolu, rešerše relevantní literatury, sběr vlastních dat pro výzkum a jeho zásady, postup při zpracování materiálu) a se strukturou jejich prezentace. Studenti se seznámí s předepsaným členěním diplomové práce, s formou prezentace kvantitativních výsledků, s charakteristikou odborného textu v angličtině, formátem poznámkového aparátu, aj.
Na počátku semináře studenti definují cíl svého výzkumu a probíhá diskuze s ostatními diplomanty nad zaměřením a metodologií prací. Na konci semináře studenti prezentují dosavadní výsledky svého výzkumu. Forma semináře předpokládá aktivní účast referenta i ostatních účastníků semináře.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (19.01.2015)

Základní literatura:

příklady úspěšných obhájených diplomových prací a další relevantní studie

Crystal, D. (2011) Dictionary of Linguistics and Phonetics. Blackwell.

Hyland, K. (2006) English for academic purposes: an advanced resource book. Routledge.

Matthews, P. H. (2007) The Concise Oxford Dictionary of Linguistics. OUP.

Trask, R. L. (2000) The dictionary of historical and comparative linguistics. Routledge.

 

Doporučená literatura:

Eco, U. (1997) Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia.

Govier, T. (2010) A practical study of argument. Wadsworth Publishing.

Hyland, K. (2005) Metadiscourse: exploring interaction in writing. Continuum.

Šesták, Z. (2000) Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html