Modern linguistic descriptions of English - AAA500132
Title: Moderní lingvistické popisy angličtiny
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0 C [hours/week]
Capacity: winter:17 / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=575
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D. (10.01.2019)
Přednáška podává přehled vybraných lingvistických koncepcí využívaných pro popis angličtiny od počátku 20. století do současnosti. Po nastínění základního metodologického a terminologického aparátu strukturalistické lingvistiky je probírána role pražských anglistů při formulaci lingvistické teorie Pražské školy a vzniku Pražského lingvistického kroužku.

V britské lingvistice je sledována recepce strukturalistických myšlenek a jejich zpracování v autonomní teoretický rámec – probírány jsou názory J. R. Firtha a tzv. londýnské školy, naznačen je široký záběr lingvistické koncepce M. A. K. Hallidaye (Systemic Functional Linguistics) a formování korpusové lingvistiky (R. Quirk ad., Survey of English Usage). Survey korpus bude porovnán s dalšími korpusy vycházejícími z tohoto pracoviště a s dalšími významnými korpusy posledních zhruba 50 let, včetně korpusů obsahujících syntaktickou anotaci. Gramatiky založené na Survey korpusu budou zasazeny do kontextu starších a novějších mluvnic angličtiny.

Druhá polovina kurzu je věnována vývoji americké lingvistiky. Na základních postulátech deskriptivismu jsou ilustrována specifika americké lingvistiky a naznačena cesta k lingvistice generativní. Po vysvětlení výchozí verze Chomského transformační generativní gramatiky z 50. let 20. st. jsou probírány dílčí teorie tohoto rámce až po tzv. minimalismus. Lingvistická teorie Ch. Fillmora je sledována od koncepce pádové gramatiky ke koncepci rámcové sémantiky, v této souvislosti bude představena také databáze FrameNet. Závěrečné přednášky budou věnovány úvodu do aktuálních koncepcí kognitivní gramatiky a gramatiky konstrukční.

S několika texty, které ve vývoji lingvistického popisu angličtiny sehrály zásadní roli, se studenti v rámci kurzu seznámí podrobně.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D. (11.01.2019)

Atestace bude udělana po úspěšném absolvování dvou písemných testů v průběhu kurzu (vztahujících se ke dvěma zadaným odborným textům) a závěrečného testu, který zahrnuje otázky k tématům probraným v kurzu a ke třetímu odbornému textu.

Literature -
Last update: Bc. Andrea Mudrová (24.10.2019)

B. Aarts – A. McMahon: The Handbook of English Linguistics. Wiley-Blackwell 2006.

K. Allan: The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Oxford University Press 2013.

M. Aronoff, M. – J. Rees-Miller: The Handbook of Linguistics. Wiley-Blackwell 2002.

S. Chapman – C. Routledge: Key Ideas in Linguistics and the Philosophy of Language. Edinburgh University Press 2009.

J. E. Joseph: From Whitney to Chomsky: essays in the history of American linguistics. Benjamins 2002.

J. E. Joseph – N. Love – T. J. Taylor: Landmarks in Linguistic Thought II: The Western Tradition in the Twentieth Century. London: Routledge 2001.

P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová: Nový encyklopedický slovník češtiny. NLN 2016;www.czechency.org

Matthews, P. H.: The Concise Oxford Dictionary of Linguistics. Oxford University Press 2007.

R. H. Robins: A short history of linguistics. Longman 1984.

P. Seuren: Western Linguistics: An Historical Introduction. Wiley 1998.