SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
History of the English Language II - AAA230072
Title: Dějiny anglického jazyka II
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AAA130072
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=649
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Pre-requisite : AAA230071
Interchangeability : AAA130072, AAA230070
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (10.04.2018)
Přednáška se v přehledu zabývá vnějšími i vnitřními dějinami angličtiny s důrazem jednak na nejvýznamnější sociální a kulturně-historické aspekty tohoto vývoje, jednak na proměnu jazykového systému v rámci lingvistické typologie. V těchto souvislostech a s oporou v biblických textech se probírá období staroanglické (7.-11. století), středoanglické (11.- 15. století), raně novoanglické období (15.- 18. století) a pozdně novoanglické období (19. - 20. století). Smyslem kursu je zprostředkovat studentům pochopení základních diachronních souvislostí a přirozeně tak doplňovat ostatní lingvistické discipliny, jež se zabývají synchronním popisem angličtiny. Seminář, zaměřený jako pokračovací k přednášce "Historický vývoj anglického jazyka", probírá témata přednášky soustavněji, podrobněji a na vyšší teoretické úrovni. Práce v semináři zahrnuje jak četbu a filologickou analýzu většího počtu historických biblických textů, tak prezentaci vybraných teoretických problémů z odborné literatury s diskusí a aplikací na konkrétní jazykový materiál ve cvičeních.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. (23.09.2018)

Credit is based on a test (two re-sits available) concluding each semester (based on lecture questions, 2/3 pts pass limit).

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literature -
Last update: Bc. Andrea Mudrová (24.10.2019)

Literatura:

    • Bright, James Wilson, Frederic Gomes Cassidy, and Dick Ringler. Bright's Old English Grammar & Reader. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1971

   

    • Campbell, Lyle. Historical Linguistics: An Introduction. Edinburgh University Press, 1998

   

    • Lass, Roger. The Shape of English: Structure and History. London: Dent 1987

   

   

    • Skalička, Vladimír and Petr Sgall. "Praguian typology of languages". In: Luelsdorff, Philip A. (ed.) Prague School of structural and functional linguistics: A short introduction. Amsterdam: John Benjamins, 1994. pp. 333–357

   

    • Vachek, J.: Standard English in Historical Perspective, Praha: SPN, 1991.

 

    • Vachek, J.: English Past and Present. An Introductory Course, Praha: SPN, 1991.
Syllabus - Czech
Last update: UAAMALAM (14.06.2010)

Témata probíraná v semináři:

1. Předmět a smysl historické lingvistiky. Lingvistika a filologie.

2. Genetická příbuznost mezi jazyky. Metody v historické lingvistice.

3. Jazyková typologie.

4. Strukturní typ angličtiny a jeho proměna v čase.

5. Grafika moderní angličtiny z historického hlediska.

6. Výslovnost moderní angličtiny z historického hlediska.

7. Morfologický systém moderní angličtiny z historického hlediska.

8. Syntax moderní angličtiny z historického hlediska.

9. Slovotvorba moderní angličtiny z historického hlediska.

10. Slovní zásoba angličtiny ve světle historie.

11. Jazyková změna ve fonologii, morfologii a syntaxi. Jazyková analogie.

12. Lexikální a sémantická změna.

13. Kontakt mezi jazyky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html