SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Practical Language - AAA230010
Title: Jazykový seminář
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2010
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AAA130010
Guarantor: Helen Nathan, M.A.
PhDr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D.
PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Is interchangeable with: AAA230012, AAA130033, AAA230011
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: UAAMALAM (24.04.2009)
Jazykový seminář zaměřující se na rozvoj řečových dovedností studentů (především poslechu a mluvení), jazykových
prostředků (zejména rozšiřování slovní zásoby, systematické procvičování gramatických jevů a rozšiřování jejich škály,
zlepšování výslovnosti) a speciálních dovedností (překlad, prezentování v cizím jazyce). Seminář praktického jazyka
vychází z tématicko-gramatického sylabu a má studenty směrovat k dosažení a upevnění úrovně C1-C2 podle Společného
evropského referenčního rámce.
Literature - Czech
Last update: UAAMALAM (24.04.2009)
Základní literatura:
JONES, L., New Progress to Proficiency. Cambridge: CUP, 2002.

HALL, D., M. FOLEY: Longman Advanced Learners' Grammar. A self-study reference & practice book with answers.

Harlow: Longman, 2004.

Rozšiřující literatura:
HEWINGS, M. English Pronunciation in Use. Advanced. Cambridge: University Press, 2007.

HEWINGS, M. Advanced Grammar in Use. 2nd edition. Cambridge: University, 1999.

McCARTHY, M., F. O`DELL English Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge: University Press, 2002.

Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. 7th edition. Oxford: University Press, 2005.

SKIPPER, M., Advanced Grammar & Vocabulary. Berkshire: Express Publishing, 2002.

Syllabus - Czech
Last update: UAAMALAM (24.04.2009)

zimní semestr

1. Lekce 1. Úvod. Společný evropský referenční rámec. Osvojování slovní zásoby na pokročilé úrovni. Práce s výkladovými slovníky. Výslovnost.

2. Lekce 1. Volný čas - zájmy, hry, sport. Srovnávání. Kreativní psaní. Kolokace. Idiomy. Nefinitní konstrukce.

3. Lekce 2. Dobrodružství (extrémní sporty, počasí). Členy.

4. Lekce 2. Globální otázky. Slovosled (příslovečné určení).

5. Lekce 3. Lidé (přátelství, genderové otázky). Slovosled jako prostředek emfáze. Interpunkce.

6. Lekce 4. Komunikace. Jazyky. Participium vs. infinitiv.

7. Lekce 4. Ohrožené jazyky. Dialekty. Angličtina jako lingua franca. Tvorba odstavců. Wh-věty. Tvoření adjektiv. Make vs. do.

8. Lekce 5. Jídlo, pití, vaření. V restauraci. Trpný rod. Přídavná jména končící -ing vs. -ed. Tvorba poznámek.

9. Lekce 6. Cestování (prázdniny, doprava). Vyjadřování budoucnosti. Come vs. go.

10. Lekce 7. Peníze (nakupování, reklama). Předložky. Přítomné a minulé časy - opakování. Složená substantiva.

11. Lekce 8. Média. Způsobová slovesa - vyjadřování modality dispoziční i epistemické.

12. Lekce 8. Aktuální témata. Světová politika. Prefixy. Existenciálně-lokativní konstrukce. Bring vs. get.

13. Lekce 9. Vzdělání (školství, univerzity, studijní dovednosti). Tázací dovětky. Abstrakta. Nepřímá řeč.

letní semestr

14. Lekce 10. Příroda. Flóra a fauna. Kondicionály I. Minulé časy. Idiomy s put vs. set. Funkční styly.

15. Lekce 10. Globalizace (ochrana životního prostředí, globální oteplování). Determinátory, kvantifikátory.

16. Lekce 11 Četba. Knihy. Literatura. Nobelova cena. Kolokace. Idiomy. Konstrukce s ?it".

17. Lekce 12. Věda a technika. Přístroje. Předložkové vazby. Give vs. take. Sufixy.

18. Lekce 13. Vztahy (rodina, přátelství, svatba, manželství). Kondicionály - smíšené typy.

19. Lekce 14. Práce. Obchod. Obchodní angličtina. Slovesné fráze. Frázová slovesa.

20. Lekce 15. Hudba. Malba. Zábava. Předložky. Prostředky textové návaznosti.

21. Lekce 15. Kultura. Film. Spojovací výrazy.

22. Lekce 16. Zdraví (nemoci, lidské tělo, u lékaře, zdravý životní styl). Vztažné věty. Synonyma, homonyma.

23. Lekce 17. Historie. Vzpomínky. Inovace. Premodifikátory. Přídavná jména s předložkami.

24. Lekce 18. Život ve městě. Kriminalita. Právo. Nácvik psaní. Nácvik čtení a poslechu.

25. Kontroverzní témata (potrat, práva zvířat, národní stereotypy, legalizace drog, trest smrti, homosexuální partnerství). Předložky.

26. Náboženství. Transformace. Mezinárodní jazykové zkoušky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html