SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
English Grammar: Final Exam - AAA130188
Title: Anglická mluvnice: souborná zkouška
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:0/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D.
Pre-requisite : AAA130187
Interchangeability : AAA130050, AAA230050
Annotation -
Last update: MOJZK4AF (27.10.2019)
A final summarizing examination in the subjects English Grammar: Morphology I and II and English Grammar: Syntax. It is necessary to have obtained credits from all three relevant subjects prior to the examination. The examination consists of a written and an oral part (completion of the written part of the examination is a condition for the oral part). The written part focuses on mastering mostly formal morphology of parts of speech and their categories (section morphology) and on identifying the discussed syntactic constructions and describing their function in the text (section syntax). The oral part is focused on the overall formal and functional description of the discussed morpho-syntactic units (the exam is partly in Czech, partly in English).

The obligation to pass the examination no later than the end of the following academic year after enrollment in the IS does not apply for this subject. The student must pass the examination no later than the end of the year following the year when credits for the subject AAA130187 English Grammar: Syntax were obtained.
Course completion requirements -
Last update: MOJZK4AF (27.10.2019)

The subject cannot be repeated.

The obligation to pass the examination no later than the end of the following academic year after enrollment in the IS does not apply for this subject. The student must pass the examination no later than the end of the year following the year when credits for the subject AAA130187 English Grammar: Syntax were obtained.

Literature -
Last update: Bc. Andrea Mudrová (24.10.2019)

Essential literature:

Dušková, L., Klégr, A., Malá, M., Šaldová, P. Morfologie současné angličtiny. Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru, Praha: Karolinum, 2012

Dušková, L. et al., Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Praha: Academia, 2006.

Quirk, R., Greenbaum, S., A University Grammar of English, Harlow: Longman, 1996.

Greenbaum, S., Quirk, R., A Student’s Grammar of the English Language, Essex: Longman, 1990.

Leech, G., Meaning and the English Verb, London: Longman, 2004.

 

Supplementary literature:

Biber, D. et al. Longman Grammar Spoken and Written English, Harlow: Longman, 1999.

Carter, R., McCarthy, M. Cambridge Grammar of English, Cambridge: University Press, 2006.

Dušková, L. Studies in the English Language, díl 1. Praha: Karolinum, 1999.

Huddleston, R., Pullum, G.K. The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge: University Press, 2002.

Quirk, R. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language, Harlow: Longman, 1985.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (19.09.2016)

Tematické okruhy:

 1. Morfologie a její jednotky. Typy morfémů, morfologická výstavba slova. Slovní druhy: morfologicky rozlišené a nerozlišené (konverze), slovní druhy rozlišené alternací znělosti, alternací samohlásky a alternací přízvuku.
 2. Kategorie substantiva - číslo. Pravidelné a nepravidelné prostředky, cizí plurály. Singularia a pluralia tantum. Sémantické a syntaktické aspekty čísla.
 3. Kategorie substantiva - počitatelnost.
 4. Kategorie substantiva - určenost. Prostředky vyjadřování určenosti, druhy reference.
 5. Kategorie substantiva - určenost. Určenost u vlastních jmen. Nereferenční užití substantiv.
 6. Kategorie substantiva - rod. Přirozený rod anglických substantiv. Gramatické prostředky vyjádření rodu. Personifikace.
 7. Kategorie substantiva - pád. Morfologické tvoření. Syntaktické funkce. Sémantický vztah mezi substantivem v adnominálním pádu a řídícím substantivem. Vyjádření pádových vztahů analytickými prostředky.
 8. Sloveso a jeho kategorie. Pravidelné a nepravidelné morfologické tvary verba, dělení sloves dle syntaktické funkce (pomocná, sponová, lexikální), slovesa jednoslovná a víceslovná (frázová, předložková).
 9. Modální slovesa - vyjadřování modality dispoziční a epistemické.
 10. Syntaktická a sémantická charakteristika slovesa (tranzitivita, dynamičnost, teličnost).
 11. Kategorie anglického slovesa - rod. Prostředky tvoření pasiva. Funkce užití pasiva.
 12. Kategorie anglického slovesa - způsob. Slovesné formy vyjadřující způsob. Význam způsobu.
 13. Nefinitní slovesné tvary - gerundium, participium, infinitiv. Formy a funkce. Sekundární predikace.
 14. Kategorie anglického slovesa - čas. Formy prosté a průběhové. Vyjadřování přítomnosti a současnosti, minulosti a předčasnosti, budoucnosti a následnosti.
 15. Zájmena a jejich druhy. Zájmena osobní. Pád zájmen. Vyjadřování deiktické, generické, anaforické reference.
 16. Zájmena přivlastňovací samostatná a nesamostatná. Syntaktická funkce a druh reference. Zájmena zvratná a reciproční.
 17. Zájmena ukazovací. Zájmena vztažná. Zájmena tázací.
 18. Zájmena neurčitá. Typy kvantifikátorů a druhy reference.
 19. Adjektivum. Stupňování. Atributivní a predikativní adjektiva.
 20. Adverbium. Tvoření příslovcí. Stupňování příslovcí.
 21. Syntaxe: věta a fráze, vztahy predikace, komplementace, modifikace Intenční větné typy: věty oznamovací a tázací (vztah větného typu a funkce) , věty rozkazovací a přací.
 22. Slovesná valence, větné vzorce v angličtině.
 23. Anglické protějšky českých vět jednočlenných slovesných, neslovesné věty v angličtině a v češtině.
 24. Větné členy a jejich sémantické role: podmět. Shoda podmětu s přísudkem.
 25. Syntax a sémantika předmětových doplnění (předmět přímý, nepřímý, předložkový).
 26. Příslovečné určení: adjunkty, disjunkty a konjunkty.
 27. Rozvíjející větné členy (přívlastek, přístavek, doplněk).
 28. Souvětí souřadné a podřadné. Klasifikace vedlejších vět.
 29. Vedlejší věty obsahové (oznamovací, tázací a rozkazovací), vztažné (substantivní a adjektivní), příslovečné.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html