SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
English Grammar: Syntax - AAA130187
Title: Anglická mluvnice: syntax
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited / 40 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=758
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D.
Pre-requisite : AAA230042
Interchangeability : AAA130050, AAA230050, AAU230187
P//Is pre-requisite for: AAA130188, AAA131015
Annotation -
Last update: MOJZK4AF (27.10.2019)
The course focuses on basic syntactic concepts and structures. After a general introduction to the study of syntax (definition of a sentence as the basic unit of this level, relations of predication, complementation, modification), attention is paid to the description of a simple sentence in terms of correspondence between the sentence type and its discourse function, constitutive and facultative clause elements and their semantic roles (syntactic and semantic patterns), the realization of sentence elements. The multiple sentence is presented with emphasis on the major types of subordinate clauses. Treatment of the complex sentence pays attention to semantic structure, including temporal relations.

While the lecture introduces the theoretical background of the syntactic phenomena discussed with regard to differences in English and Czech grammars, the aim of the seminars is to deepen and practise the knowledge in the field and provide students with space for independent work (with recommended literature on individual topics). During the whole semester, students collect material for the final seminar work - an independent analysis and description of simple and multiple sentences.
Course completion requirements -
Last update: MOJZK4AF (27.10.2019)

Credit requirements include attendance at seminars, successful completion of partial tests during the semester and the final test, and submitting the seminar paper.

 

The final test, which is one of the requirements of the couse, takes the form of a test with two attempts. The test must be completed in the academic year in which the student enrolled the course.

 

All credit requirements must be met by the end of the examination period of the academic year in which the student enrolled the course.

Literature -
Last update: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (18.11.2019)

Aarts, B., S. Chalker, and E. Weiner The Oxford Dictionary of English Grammar, Oxford University Press, 2014. 

Biber, D. et al. Longman Grammar Spoken and Written English, Harlow: Longman, 1999.

Carter, R., McCarthy, M. Cambridge Grammar of English, Cambridge: University Press, 2006.¨

Dušková, L., Syntax současné angličtiny, sbírka textů a příkladů k syntaktickému rozboru, Praha: Karolinum. Praha: Karolinum, 2016.

Dušková, L. et al., Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Praha: Academia, 2012.

Dušková, L. Studies in the English Language, díl 1. Praha: Karolinum, 1999.

Huddleston, R., Pullum, G.K. The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge: University Press, 2002.

Quirk R. et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.

Quirk, R., Greenbaum, S., A University Grammar of English, Harlow: Longman, 1996.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (20.06.2016)

Témata přednášek a seminářů:

1. Úvod do syntaxe (věta a fráze, vztahy predikace, komplementace, modifikace). Intenční větné typy: věty oznamovací a tázací (vztah větného typu a funkce).

2. Intenční větné typy: věty rozkazovací a přací.

3. Slovesná valence, větné vzorce v angličtině.

4. Anglické protějšky českých vět jednočlenných slovesných, neslovesné věty v angličtině a v češtině.

5. Větné členy a jejich sémantické role: podmět. Shoda podmětu s přísudkem.

6. Syntax a sémantika předmětových doplnění (předmět přímý, nepřímý, předložkový).

7. Příslovečné určení: adjunkty, disjunkty a konjunkty.

8. Rozvíjející větné členy (přívlastek, přístavek, doplněk).

9. Souvětí souřadné a podřadné. Klasifikace vedlejších vět.

10. Vedlejší věty obsahové: věty oznamovací.

11. Vedlejší věty obsahové: věty tázací a rozkazovací.

12. Vedlejší věty vztažné (substantivní a adjektivní).

13. Vedlejší věty příslovečné.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html