SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Phonetic Variability of the English Language - AAA130186
Title: Fonetická variabilita angličtiny
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: APH200055
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (30.01.2017)
Seminář navazuje na Fonetiku a fonologii angličtiny, která studenty uvedla do popisu zvukové stavby standardní angličtiny. Hlavním posláním semináře je budovat percepční a produkční dovednosti studentů s ohledem na jejich budoucí profesní zaměření. Segmentální i suprasegmentální jevy zvukového plánu angličtiny jsou procvičovány jak izolovaně, tak v komplexních aktivitách zaměřených na práci s nejrozšířenějšími výslovnostními variantami. Zvláštní pozornost je také věnována variantám anglické intonace, pro niž byl v kurzu Kontrastivní lingvistika (fonetika) vymezen pouze omezený prostor.

1) Úvod - základní pojmy, koncepty a metodika studia zvukové variability jazyka
2) Geografické rozčlenění anglicky mluvících oblastí; Pojem stigmatičnosti a prestiže
3) Sociolekty v anglicky mluvících zemích; Pohlaví a etnicita
4) Variabilita konsonantická - přehled; rhoticita a další výrazné indikátory
5) Variabilita vokalická - přehled; diftongičnost, samohláskové inovace.
6) Variabilita rytmická (redukce a prominence - míra a distribuce)
7) Variabilita intonační - formy
8) Variabilita intonační - hledisko afektivní, gramatické a diskurzní
9) Angličtina britských ostrovů, severní dialekty
10) Angličtina Spojených států amerických a Kanady;
11) Angličtina australská, novozélandská, jihoafrická a další africké formy angličtiny
12) Specifické rysy angličtiny u rodilých mluvčích hindštiny, urdštiny, čínštiny a japonštin
13) Problematika osvojování zvukového plánu angličtiny nerodilými mluvčími
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (06.11.2017)

 

Minimálně 75 % účast na seminářích

Aktivní práce v seminářích

Seminární práce - analýza zvukové nahrávky podle pokynů

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literature -
Last update: Bc. Andrea Mudrová (24.10.2019)

Essential literature

Hughes, A., Trudgill, P. (2005). English Accents and Dialects. Oxford: OUP

Wells, J. C. (1982). Accents of English. 3 vols. Cambridge: CUP

Thompson I., (1981). Intonation Practice. Oxford: OUP

 

Supplementary literature

Shockey, L. (2003). Sound Patterns of Spoken English. Oxford: Blackwell

Wells, J. C. (1990). Longman Pronunciation Dictionary. Harlow: Longman

Harris, J. (1994) English Sound Structure. Oxford: Blackwell

O'Conor, J. D. (1980). Better English Pronunciation. Second edition. Cambridge: CUP

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html