SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Syntax and semantics - AAA130184
Title: Syntax and semantics
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ALINP108B
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3974
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mirjam Friedová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (07.11.2017)
Předmět je koncipován jako úvod do syntaktické analýzy ve funkčně-kognitivním pojetí konstrukční gramatiky.
Studenti se seznámí s teoretickými východisky konstrukčního přístupu k syntaktickému popisu a analýze, převážně
v práci s anglickým a českým jazykovým materiálem. Cílem je vypěstovat si schopnost (i) přesného jazykového
pozorování, (ii) pečlivé analýzy formálních a sémanticko-pragmatických jevů v syntaxi a (iii) obhajování vlastních
závěrů na základě empirických důkazů.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (07.11.2017)

Pravidelná docházka na přednášky, závěrečný zápočtový test

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

 

Literature -
Last update: Bc. Andrea Mudrová (24.10.2019)

Essential literature:


Fillmore, Charles J. (1997). Construction Grammar - lecture notes. UC Berkeley ms.

 

Fried, Mirjam & Jan-Ola Östman (2005). Construction Grammar: A thumbnail sketch. In J-O. Östman & M. Fried (eds.), Construction Grammar in a cross-language perspective, 11-86. Amsterdam & Philadelphia, PA: John Benjamins.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (13.01.2015)

Hlavní tematické okruhy:

Konstrukční analýza (definice, funkčně-kognitivní motivace, cíle, podstata syntaktických generalizací)

Složková analýza syntaktických struktur (složkové testy, hierarchické vztahy, forma a význam)

Nominální konstrukce (modifikace, determinace, gramatická shoda)

Slovesná valence (transitivita, vyjadřování aktantů, pasívum, reflexívum)

Frázové konstrukce (subjekt-predikát, verbální fráze, "raising" a "equi" struktury, syntaktické idiomy)

Typy větných a polovětných doplnění

Základy parataxe a hypotaxe

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html