SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Lexical and Textual Level - AAA130080
Title: Lexikální a textová rovina
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 28 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=659
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Pre-requisite : AAA130042
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (18.11.2019)
Předmět je úvodem do popisu anglického jazyka na rovině textové a diskurzní. Zaměřuje se na jeho komunikační aspekty, včetně komunikačních stylů (registrů), prostředků textové návaznosti (koheze) a informační struktury. Zároveň integruje popis složky lexikální (stylistické a kohezní aspekty) tak, aby studenti dokázali nahlížet a popisovat základní principy výstavby textu.
V úvodu je pozornost věnována definici pojmu text, diskurz (výpověď, promluva) a kontext prostřednictvím funkcí jazyka, standardů textovosti a pragmatických principů (teorie mluvních aktů). Variety jazyka (registry) jsou charakterizovány funkčním vztahem mezi situačními parametry a frekventovanými slovy či strukturami v textu. Popis prostředků přispívajících ke kohezi textu zahrnuje gramatické aspekty (reference, substituce, elipsa, paralelní konstrukce), lexikální vztahy (paradigmatické vztahy lexikální sémantiky a syntagmatické vztahy frazeologie klasické i distribuční, tj. idiomy, kolokace, lexical bundles) a prostředky spojující (spojky, konjunkty, interpunkce). Poslední část se zabývá informační strukturou (aktuální členění větné: faktory a jejich hierarchie, srovnání češtiny a angličtiny).Course completion requirements -
Last update: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (06.11.2017)

Závěrečný test, který je jedním z požadavků na splnění atestace, probíhá formou testu se dvěma pokusy. Test je nutno absolvovat v akademickém roce, ve kterém si student předmět zapsal.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literature -
Last update: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (18.11.2019)

Adam, M. (2007), A Handbook of Functional Sentence Perspective. FSP in Theory and Practice. Brno: Masarykova Univerzita.

de Beaugrande, R.-A., W. U. Dressler (1994) Introduction to text linguistics.

Lipka, L(2002) English lexicology: lexical structure, word semantics & word-formation.

Quirk, R. et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language (Chapter 18, 19, App I).

Biber, D. et al. (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. Section A (1.1-1.4) + Section E.

Halliday M., Hassan R. (1976), Cohesion in English. Longman.

Tárnyiková, J. (2002)  From Text to Texture: An introduction to processing strategies, 1-74.

Urbanová, L. (2008) Stylistika anglického jazyka.

Widdowson, H.G. (2007) Discourse Analysis.

Yule, G. (2014) The Study of Language. 51-63, 110-152.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (20.06.2016)

Témata přednášek a seminářů:
1. Úvod. Text a diskurs, standardy textovosti, typy textu.
2. Psaný a mluvený jazyk.
3. Nové typy textů - technologicky zprostředkovaná komunikace. Slovotvorné procesy a inovace ve slovní zásobě.
4. Vznik nových pojmenování na základě sémantických posunů a výpůjček
5. Koheze: gramatické prostředky koheze (determinátory, proforma, elipsa, reference).
6. Koheze: místní a časové relátory, narativní struktura, adverbiália s textovou funkcí.
7. Koheze: lexikální prostředky, lexikálně-sémantické vztahy.
8. Principy anglické interpunkce.
9. Koherence: způsoby organizace textu, inference (rámce, schémata, plány, scénáře).
10. Aktuální členění větné: faktory a jejich hierarchie, srovnání češtiny a angličtiny.
11. Stylová charakteristika textu. Stylově příznakové prostředky.
12. Nástroje a prostředky v lexikologii a analýze textu: slovníky (tištěné, elektronické) a práce s nimi.
13. Nástroje a prostředky v lexikologii a analýze textu: dostupné korpusy a práce s nimi.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html