SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
English Grammar: Syntax - AAA130050
Title in English: Anglická mluvnice: syntax
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 7
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=655
Guarantor: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Pre-requisite : AAA230041
Is interchangeable with: AAU230187, AAA130188, AAA130187
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (13.01.2016)
Předmět se zaměřuje na základní syntaktické pojmy a struktury. Po obecném úvodu do studia syntaxe (vymezení věty jako
základní jednotky této roviny, vztahy predikace, komplementace, modifikace) se pozornost věnuje popisu věty jednoduché
z hlediska korespondence mezi větným typem a jeho diskursní funkcí, konstitutivních a fakultativních větných členů a jejich
sémantických rolí (valenční a intenční větné vzorce), realizace větných členů (zejména neverbální přísudek ve srovnání s
češtinou). V oblasti popisu souvětí je důraz kladen na vztahy mezi větami v souvětí (parataxe a hypotaxe) a typologii
vedlejších vět. Problematika anglické syntaxe je prezentována ve srovnání s syntaxí češtiny.Zatímco v přednášce jsou
studenti seznamování s teoretickými základy probíraných syntaktických jevů s přihlédnutím k rozdílům v pohledu na
příslušný jev v anglických a českých gramatikách, semináře slouží k prohloubení a procvičení znalostí v dané oblasti a
poskytují studentům prostor k samostatné práci (průběžně je studentům doporučována sekundární literatura k jednotlivým
tématům). Během celého semestru shromažďují studenti materiál k závěrečné seminární práci - samostatnému rozboru a
popisu vět a souvětí.Předmět je ukončen souhrnnou zkouškou, která kromě syntaxe zahrnuje také učivo probrané v
morfologii I a morfologii II. Zkouška má písemnou část (praktický test z morfologie a syntaxe) a ústní část (otázky z obou
oblastí anglické gramatiky).

Atestace "Zápočet" probíhá formou testu se dvěma pokusy. Test je nutno absolvovat ve zkouškovém období semestru, ve kterém si student seminář zapsal.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.
Literature - Czech
Last update: UAAMALAM (24.04.2009)
Základní literatura:
Dušková, L. a kol., 2006 (1988), Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, část II, Syntax, Praha: Karolinum.

Dušková, L., 1995, Syntax současné angličtiny, sbírka textů a příkladů k syntaktickému rozboru, Praha: Karolinum.

Quirk, R. a S. Greenbaum, 1985, A Student's Grammar of the English Language, Chapters 8-18, London: Longman.

Doporučená literatura:

Allerton, D. J., 1982, Valency and the English Verb, London: Academic Press.

Dušková, L., 1999, Studies in the English Language - Part II., Praha: Karolinum.

Huddleston, R. a G. K. Pullum, 2002, The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge University Press.

Quirk, R. a S. Greenbaum, G. Leech, J. Svartvik, 1985, A Comprehensive Grammar of the English Language, London: Longman.

Syllabus - Czech
Last update: UAAMALAM (24.04.2009)

Témata přednášek a seminářů:

1. Úvod do syntaxe (věta a fráze, vztahy predikace, komplementace, modifikace). Intenční větné typy: věty oznamovací a tázací (vztah větného typu a funkce)

2. Intenční větné typy: věty rozkazovací a přací

3. Slovesná valence, větné vzorce v angličtině

4. Anglické protějšky českých vět jednočlenných slovesných, neslovesné věty v angličtině a v češtině

5. Větné členy a jejich sémantické role: podmět. Shoda podmětu s přísudkem.

6. Syntax a sémantika předmětových doplnění (předmět přímý, nepřímý, předložkový).

7. Příslovečné určení: adjunkty, disjunkty a konjunkty

8. Rozvíjející větné členy (přívlastek, přístavek, doplněk)

9. Souvětí souřadné a podřadné. Klasifikace vedlejších vět

10. Vedlejší věty obsahové: věty oznamovací

11. Vedlejší věty obsahové: věty tázací a rozkazovací

12. Vedlejší věty vztažné (substantivní a adjektivní)

Vedlejší věty příslovečné

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html