SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Introduction to English Linguistics - AAA130032
Title: Lingvistická propedeutika
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=753
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Interchangeability : AAA130030, AAA230030
Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (13.11.2019)
The lecture describes the basic levels of linguistic description: morphological, syntactic, phonological, graphemic and lexical, including an introduction into varieties of English and history of the English language.
Course completion requirements -
Last update: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (13.11.2019)
 • two in-class tests
 • a final test (the form of a test with two attempts). 

 

All credit requirements must be met by the end of the examination period of the academic year in which the student enrolled the course.

Literature -
Last update: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (18.11.2019)

 

 • Biber, D., Conrad, S., Leech, G. (2002) Longman Student Grammar of Spoken and Written English, Longman.
 • Brinton, L. J. & L. K. Arnovick (2011) The English Language: A Linguistic History. Don Mills, Ont.: OUP Canada.
 • Crystal, D. (2005) The Stories of English, London: Penguin Books.
 • Crystal, David (2010) A Little Book of Language. Sydney: UNSW Press.
 • Culpeper, Jonathan et al. (eds) (2009) English Language. Description, Variation and Context. Palgrave Macmillan.
 • Čermák, F. (2001) Jazyk a jazyky, Karolinum UK.
 • Černý, Jiří (2005) Malé dějiny lingvistiky. Praha: Portál.
 • Dušková, L. (1994 ) Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Academia - kap. 1 Morfologie (str. 15-22).
 •  Mair, Christian (2008) English Linguistics. An Introduction. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
 • Mathesius, V. (2001) Nebojte se angličtiny, H&H.
 • Fromkin, Victoria, Robert Rodman and Nina Hyams (2011, 9th edition) An   Introduction to Language. Boston: Wadsworth.
 • Gramley, S. (2012) The History of English: An Introduction, London: Routledge.
 • Hirschová, Milada (2013) Pragmatika v češtině, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha. 
 • Leech, G. (2006) A Glossary of English Grammar, Edinburgh University Press. 
 • MacArthur, T., The Oxford Companion to the English Language (Oxford: Oxford University Press, 1996)
 • Mathesius, V. (1961) Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém, ČSAV.
 •  Nosek, J. (1991) Grafika moderní angličtiny, Karolinum UK. 
 • Nosek, J., Emmerová, J. (1965) Úvod do studia anglického jazyka (UK Praha, skripta).
 •  Pearce, M. (2007) The Routledge Dictionary of English Language Studies, Routledge.
 • O’Grady, William & Archibald, John. 2016. Contemporary Linguistic Analysis. 8th edition. Pearson Canada.
 • Trudgill, P., J. Hannah, J. (1994, 3rd ed.) International English. A Guide to Varieties of Standard English, Arnold.
 •  Vachek, Josef (1994) Vzpomínky českého anglisty. Jinočany: H&H.
 • Vachek, Josef (1999) Prolegomena k dějinám Pražské školy jazykovědné. Jinočany: H&H.
 • Yule, George (2014, 5. vyd.) The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press.
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (28.02.2019)

Témata:

 1. Úvod; místo anglické lingvistiky v rámci jazykovědy; lingvistický popis angličtiny (roviny, jednotky atd.)
 2. Postavení a rozšíření angličtiny ve světě; vztah angličtiny k jiným jazykům 
 3. Anglická gramatika: morfologie (morfém, slovo, slovní druh, gramatické kategorie)
 4. Anglická gramatika: syntax (fráze, věta, větný člen)
 5. Lexikologie: slovotvorba
 6. Lexikologie: lexikální sémantika
 7. Lexikografie
 8. Genetická a strukturní klasifikace jazyků;  variety; rozdíly mezi bristkou a americkou angličtinou
 9.  Psaný a mluvený jazyk; pravopis; grafika
 10. Nadvětná rovina; pragmatika a analýza diskursu
 11. Vývoj angličtiny
 12. Zápočtový test
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html