SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Introduction to English Linguistics - AAA130030
Title: Lingvistická propedeutika
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AAA230030
Additional information: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=753
Guarantor: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Class: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.3 Linguistics
Interchangeability : AAA230030
Z//Is interchangeable with: AAA130032, AAA130031
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (13.01.2016)
Přednáška shrnuje historii české anglistiky, prezentuje popis základních jazykových rovin současné angličtiny
(morfologické, syntaktické, fonologické, grafické a lexikální), včetně nástinu anglických variet stylových a regionálních, a
seznamuje studenty s příslušnými základními jazykovědnými pojmy.

Seminář se zaměřuje na prohlubování a praktické procvičení látky probírané v přednášce.

Témata:
1. Úvod; místo anglické lingvistiky v rámci jazykovědy; lingvistický popis angličtiny (roviny, jednotky atd.)
2. Postavení a rozšíření angličtiny ve světě; vztah angličtiny k jiným jazykům
3. Anglická gramatika: morfologie (morfém, slovo, slovní druh, gramatické kategorie)
4. Anglická gramatika: syntax (fráze, věta, větný člen)
5. Lexikologie (slovotvorba)
6. Lexikologie (slovotvorba, lexikální sémantika)
7. Lexikologie; lexikografie
8. Genetická a strukturní klasifikace jazyků; variety
9. Psaný a mluvený jazyk; pravopis; grafika
10. Nadvětná rovina; pragmatika a analýza diskursu
11. Vývoj angličtiny
12. Zápočtový test
Literature - Czech
Last update: UAAMALAM (24.04.2009)

Základní studijní literatura:

Crystal, D. (1995) The Cambridge Encyclopedia of the English Language, Cambridge: Cambridge University Press.

Čermák, F. (2001) Jazyk a jazyky, Karolinum UK.

Dušková, L. (1994 ) Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Academia - kap. 1 Morfologie (str. 15-22).

Mathesius, V. (1961) Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém, ČSAV.

Nosek, J., Emmerová, J. (1965) Úvod do studia anglického jazyka (UK Praha, skripta).

Doporučená literatura (výběr):

Biber, D., Conrad, S., Leech, G. (2002) Longman Student Grammar of Spoken and Written English, Longman.

Mathesius, V. (2001) Nebojte se angličtiny, H&H.

Greenbaum, S. - Quirk, R., A Student's Grammar of the English Language (Essex: Longman,1990)

Fried, V. (1954) Anglická interpunkce, SPN.

Leech, G. (2006) A Glossary of English Grammar, Edinburgh University Press.

MacArthur, T., The Oxford Companion to the English Language (Oxford: Oxford University Press, 1996)

Nosek, J. (1991) Grafika moderní angličtiny, Karolinum UK.

Pearce, M. (2007) The Routledge Dictionary of English Language Studies, Routledge.

Vachek, J., Prolegomena k dějinám pražské školy jazykovědné (Praha: H & H, 1999)

Trudgill, P., J. Hannah, J. (1994, 3rd ed.) International English. A Guide to Varieties of Standard English, Arnold.

Vachek J. (1994) Vzpomínky českého anglisty, H&H.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (13.01.2016)

Požadavky pro zápočet:

Během semestru musíte získat alespoň 60 bodů za testy, které zahrnují:

  • pět průběžných testů v průběhu semestru
  • závěrečný test na konci semestru:

Další požadavky, které se vážou k semináři:

  • účast na semináři (1 absence max.)
  • seminární práce
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html