BA Diploma Seminar - AAA130000
Title: Bakalářský seminář
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 0/1, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AAA130001
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=632
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Mgr. Helena Znojemská, Ph.D.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
WS schedule   SS schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. (11.01.2022)
PLEASE NOTE: Students who write their BA thesis at DALC obtain their credit based on regular consultations with their thesis supervisor.

The seminar will focus generally on the metodology of writing a more extensive piece of academic work as well as on writing <br>
the Bc thesis. The students are required to be able to provide a critical evaluation of literature and sources both during the <br>
preliminary phase of collecting the material and when formulating the theoretical chapter of the thesis. The chapters of the <br>
thesis will be presented at the seminar, discussed and evaluated by the students as a means of preparation for the defence <br>
of the thesis. The literature and individual topics will be specified on the basis of the Bc theses dealt with.<br>
Literature - Czech
Last update: UAAMALAM (24.04.2009)
Odborná literatura:
Literatura k tématu diplomové práce (bude specifikována podle zaměření jednotlivých prací).

Další studijní literatura:
ECO, U., Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc 1997.

ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J., Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.

ŠESTÁK Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000.

LIŠKA, V.: Diplomová práce, zpracování a obhajoba. Praha, Ivo Ulrych 2003.

HOLOUŠKOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M.: Diplomové a závěrečná práce. Olomouc, UP 2002.

FILKA, J.: Metodika tvorby diplomové práce. Brno, Knihař 2002.

SGALL, P., PANEVOVÁ, J.: Jak psát a nepsat česky. Praha 2004.

Projekt Bibliografické citace dle normy ČNS ISO 690 a ČNS ISO 690-2 [online]. 2004-2007 [cit. 2007-08-26]. Dostupné na WWW: .

Syllabus - Czech
Last update: UAAMALAM (24.04.2009)

Tematické okruhy:

1.-2. Propedeutika k psaní bakalářské práce, rozvržení témat.

3.- 4. Prezentace témat bakalářských prací formou referátu. Následný komentář.

5.- 6. Sestavení bibliografie, vytvoření konečné verze členění práce a zpracovávání tématu.

7.-13. Prezentace vybraných problémů, týkajících se zvoleného tématu.