SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Lexical and Textual Level - AAA110091
Title: Lexikální a textová rovina
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2015
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AAA130080
Guarantor: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
prof. PhDr. Aleš Klégr
Pre-requisite : AAA100080
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: UAAMALAM (27.05.2008)
Stručný úvod do popisu anglické slovní zásoby (nástin tvoření slov - včetně vzniku nových pojmenování na základě sémantických posunů a výpůjček - lexikální sémantiky a idiomatiky) a některých aspektů popisu textové roviny (gramatické a lexikální koheze, AVČ, pragmatiky).
Literature - Czech
Last update: UAAMALAM (30.05.2008)

Základní literatura:

Dušková, L. a kol., 2006 (1988), Mluvnice sou?asné angli?tiny na pozadí ?eštiny, ?ást II, Syntax, Praha: Karolinum.

Halliday M., Hassan R. (1976), Cohesion in English. Longman.

Halliday, M. (2004, 3. vyd.), An Introduction to Functional Grammar, kapitola 9. London: Arnold.

Peprník, J. (2003), English Lexicology. Olomouc: Univerzita Palackého.

Quirk, R. et al. (1985), A Comprehensive Gammar of the English Language. Longman.

Doporu?ená literatura:

Adam, M. (2007), A Handbook of Functional Sentence Perspective. FSP in Theory and Practice. Brno: Masarykova Univerzita.

Cruse A. (2000), Meaning in Language. Oxford: Oxford University Press.

Firbas, J. (1996), Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication, kapitola 1. Cambridge: Cambridge University Press.

Hillier, H. (2004), Analysing Real Texts: Research Studies in Modern English Language. Palgrave Macmillan.

Lipka L. (2002), English Lexicology. Gunter Narr.

Tárnyiková, J. (2002), From Text to Texture. An Introduction to Processing Strategies. Olomouc: Univerzita Palackého.

Yule, G. (1996), Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.

Teaching methods - Czech
Last update: UAAMALAM (30.05.2008)

p?ednáška a seminá?

Syllabus - Czech
Last update: UAAMALAM (30.05.2008)

1. Úvod. Text a diskurs, standardy textovosti, typy textu.

2. Psaný a mluvený jazyk.

3. Nové typy text? - technologicky zprost?edkovaná komunikace. Slovotvorné procesy a inovace ve slovní zásob?.

4. Vznik nových pojmenování na základ? sémantických posun? a výp?j?ek

5. Koheze: gramatické prost?edky koheze (determinátory, proforma, elipsa, reference).

6. Koheze: místní a ?asové relátory, narativní struktura, adverbiália s textovou funkcí.

7. Koheze: lexikální prost?edky, lexikáln?-sémantické vztahy.

8. Principy anglické interpunkce.

9. Koherence: zp?soby organizace textu, inference (rámce, schémata, plány, scéná?e).

10. Aktuální ?len?ní v?tné: faktory a jejich hierarchie, srovnání ?eštiny a angli?tiny.

11. Stylová charakteristika textu. Stylov? p?íznakové prost?edky.

12. Nástroje a prost?edky v lexikologii a analýze textu: slovníky (tišt?né, elektronické) a práce s nimi.

13. Nástroje a prost?edky v lexikologii a analýze textu: dostupné korpusy a práce s nimi.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html