Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D.   
Department: Department of Civil Law (22-KOP)   
Actual from: 19.02.2018   
Actual until: 30.06.2019   
Notice created: 19.02.2018 17:32   
Last change: 19.02.2018 17:32 
Informace k uznávání DP za práci rigorózní na katedře občanského práva 

Katedra občanského práva přistupuje k uznání diplomové práce za práci rigorózní podle čl. 8 odst. 1 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy jen zcela výjimečně. Za práci rigorózní nemůže být uznána každá práce, která splňuje jen potřebný počet znaků požadovaných pro práce rigorózní, nýbrž jen práce mimořádně obsahově kvalitní, která respektuje pravidla vědecké práce a současně prokazuje, že autor(ka) v předložené práci prokázal(a) schopnost samostatné činnosti v oblasti výzkumu, vývoje nebo další samostatné tvůrčí činnosti (srov. čl. 3 Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy).   
Předběžné posouzení diplomové práce, zda splňuje kriteria práce rigorózní, katedra neprovádí. 

V Praze dne 19.2.2018                                          

Prof.JUDr. Jan Dvořák, CSc.
vedoucí katedry

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html