Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 155)
 
   Login via CAS
Umělá inteligence (AI) v kontextu různých vědních oborů (8071)
Basic information
Umělá inteligence (AI) v kontextu různých vědních oborů
Variant code (CID): 8071
admission procedure in progress
Orientation: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Department of Software and Computer Science Education [32-KSVI]
full-time
Czech
PŘEDNÁŠÍ: Tereza Hannemann, Nikol Kopáňková, Jindřich Libovický, Rudolf Rosa

Stručná charakteristika kurzu: Cílem kurzu je ukázat umělou inteligenci z perspektivy různých vědních disciplín, posluchači budou mít možnost se zamyslet nad tím, jak umělá inteligence ovlivňuje jejich každodenní život v různých oblastech.

Zimní semestr: Úvodní přednáška bude věnována historickému přehledu, historickým milníkům, které se k umělé inteligenci vážou. Další setkání budou dělena na přednáškovou a seminární část. V přednáškové části vás seznámíme s umělou inteligencí například v kontextu: medicíny, psychologie, žurnalistiky či umění, v seminární části bude následovat moderovaná diskuse na dané téma. V rámci zimního semestru si pustíme ukázky z filmu „Proč a jak klikáme“ (What Makes You Click, 2016)

Letní semestr: Letní semestr začneme prohloubením historického přehledu, který se bude přímo vztahovat k probíraným tématům v letním semestru. Letní semestr bude veden obdobně jako semestr zimní, bude se skládat z přednášek a seminářů, které představí umělou inteligenci ve světle například lingvistiky, náboženství, fyziky, pedagogiky. Semestr zakončíme exkurzí do centra Didaktikon (Hybernská 4), kde proběhne závěrečná shrnující přednáška, na kterou bude navazovat neformální setkání.
Umělá inteligence (AI) v kontextu různých vědních oborů
Kurz bude zahájen 5. 10. 2022 od 16:00 hodin, bude se konat 1x za 14 dní, v Kampusu Hybernská 4, v sekci Didaktikon, délka programu 90 minut

Kurz je určen uchazečům, kteří dosáhli důchodového věku, popř. osobám starším 55 let. Výjimku tvoří osoby v plném invalidním důchodu; ti se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Informační a komunikační technologie (ICT) – obory jinde neuvedené (0619)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
Nejedná se o kvalifikační kurz
Guarantor and venue
Mgr. Tereza Hannemann, Ph.D.
Department of Software and Computer Science Education
Department of Software and Computer Science Education
Hybernská 4, Praha 1
Dates and duration
2022/2023
winter semester, October
2
28 (total number of hours)
1x za 14 dní, délka programu 90 minut, středa
Wednesday - Wednesday
Fees and financing
500 Kč / kurz
členové Alumni Matfyz zaplatí poplatek ve výši 200,–
osvobozeno
Application
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Student Affairs Department
Lucie Šimůnková
lucie.simunkova@mff.cuni.cz
951551259
01.04.2022
31.08.2022
datum pro podání přihlášky je závazné
1.4.2022-31.8.2022
Termín pro podání přihlášek je od 1.4. 2022 do 31.8. 2022, po tomto datu nebudou další přihlášky přijímány !
Do vybraných kurzů je možno se přihlásit MAILEM, OSOBNĚ NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ - POUZE V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH A NEBO DOKLADY ZASLAT POŠTOU !! mail: simunkov@dekanat.mff.cuni.cz
V akademickém roce 2022/2023 budou přihlášky přijímány pouze s příslušným dokladem o zaplacení a vyplněným a podepsaným formulářem "Písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky (CŽV)", který je k dispozici na webových stránkách : https://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ pod celoživotním vzděláváním.
Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze v případě, že veškeré požadované doklady (přihláška + doklad o zaplacení + písemný záznam a školící texty) budou řádně vyplněny a dodány současně a v termínu pro zápis.
Příjem přihlášek za studijní oddělení - paní Lucie Šimůnková, s ostatními dotazy, které se týkají odborné části a organizace výuky se obracejte na garanty jednotlivých kurzů.
Further information
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/celozivotni-vzdelavani/univerzita-tretiho-veku
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html