Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 152)
 
   Login via CAS
Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ (293)
Basic information
Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ
Variant code (CID): 7828
applications closed
Orientation: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Faculty: Faculty of Education
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky [41-KRL]
combined
Czech
Cílem vzdělávacího programu je poskytnout absolventům teoretické znalosti a rozvíjet u nich praktické dovednosti a návyky, nezbytné pro výuku ruského jazyka na 2. stupni ZŠ/SŠ. Vzdělávací program obsahuje jak teoretické (lingvisticky, literárněvědně, lingvodidakticky a kulturologicky orientované) předměty, tak předměty zaměřené spíše prakticky. Cílem programu je poskytnout účastníkům komplexní přípravu (s důrazem na rozvoj jejich jazykové gramotnosti a didaktické připravenosti), která jim umožní rozšířit stávající aprobaci o cizí jazyk – ruštinu.
MSMT-11100/2020-2-403
MŠMT
11914/2017-1
Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ
Celková hodinová dotace vzdělávacího programu je 321 hodin, z toho 157 hodin přednášek a 164 hodin seminářů. Dále pak probíhají individuální konzultace s vyučujícími.
6
Mgr. Učitelství ZŠ nebo SŠ
Znalost ruského jazyka alespoň na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
Úspěsné složení přijímací zkoušky

Schedule details
Statistics for the MEYS
Teacher training with subject specialisation (0114)
Master's degree
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
Učitelství pro SŠ a 2. stupeň ZŠ v aprobaci ruský jazyk podle Zákona o pedagogických pracovnících
§ 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ
Guarantor and venue
PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Celetná 13, Praha 1, 110 00
Dates and duration
2022/2023
winter semester, October
01.10.2022
6
350 (total number of hours)
průběžné konzultace během semestru
Fees and financing
13500 Kč / year
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód
450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol 698522
osvobozeno
Application
Pedagogická fakulta UK, Centrum CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221 900 232
01.01.2022
30.09.2022
Přijímací zkouška má podobu písemného testu a ústního pohovoru s uchazeči, kteří uspěli v písemné části (tj. dosáhli výsledku alespoň 70 %). Obě části uchazeči skládají v jeden den. Písemný test ověřuje znalosti ruského jazyka, kultury a reálií na úrovni minimálně B1 podle SERR, porozumění textu a také schopnost překladu z češtiny do ruštiny a z ruštiny do češtiny. Na základě výsledků písemného testu absolvují uchazeči ústní pohovor, ve kterém bude zjišťována především jejich motivace ke studiu.

Termín přijímacího řízení je uveden na webových stránkách katedry
Further information
http://krl.pedf.cuni.cz/index.php/czv/czv-rusky-jazyk/rozsirujici-studium/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html