Trenérská škola - licence A (199)
Basic information
Trenérská škola - licence A
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Centrum CŽV a služeb [51-902530]
licence
trenér
combined
Czech
Závěr studia
- úspěšné absolvování závěrečné zkoušky (ZZk) před zkušební komisí
- obhajoba závěrečné práce

Po splnění všech předepsaných zkoušek, zápočtů a obhájení závěrečné práce získává absolvent
- osvědčení o úspěšném absolvování studia Trenérské školy na UK FTVS v Praze
- vysvědčení

Tyto dokumenty vytvářejí podklad pro vydání trenérského průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňují základní podmínku pro vydání živnostenského listu.
ano
ano
90
Podmínky pro přijetí ke studiu

- úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou nebo udělení výjimky děkanem, popř. proděkanem pro studium
(viz.Dodatek č. 1 k organizačnímu, studijnímu a zkušebnímu řádu Trenérské školy FTVS UK v Praze)
- druhá nejvyšší trenérská kvalifikace příslušného sportovního svazu či občanského sdružení
- doporučení příslušného sportovního svazu, eventuelně občanského sdružení
- přihlášku podávejte prostřednictvím sportovního svazu, eventuelně občanského sdružení

Podmínky pro otevření daného oboru studia

- minimální počet uchazečů o studium je 8 posluchačů pro daný sport
- v případě menšího počtu zájemců než 8 je nutno s příslušným svazem, eventuelně občanským sdružením projednat ekonomické podmínky zajišťující výuku specializace

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Sports
SecS with leaving exam
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Course requirements and qualification acquired
ústní zkouška
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
trenérská licence "A"
Osvědčení o absolvování a vysvědčení vytvářejí podklad pro vydání trenérského průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňují zákl. podmínku pro vydání živnostenského listu.
Guarantor and venue
doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc.
Centrum CŽV a služeb
Centrum CŽV a služeb
Dates and duration
2011/2012
winter semester
4
240 (total number of hours)
9 konzultací do roka
Thursday - Saturday
Fees and financing
8900 Kč / year
osvobozeno
Application
UK FTVS Praha, José Martího 31, Praha 6
Centrum CŽV a služeb
Mgr. Jiří Ammer
PaedDr. Lada Novotná
ammer@ftvs.cuni.cz, lnovotna@ftvs.cuni.cz
220 17 2191
15.05.2011
TŠ je otevřená pro všechny sporty
přihláška do 15. května každého roku příslušnému sport. svazu či občan. sdružení v tělovýchově a sportu v České republice