Studium pedagogiky (pro asistenty pedagoga) (4137)
Basic information
Studium pedagogiky (pro asistenty pedagoga)
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra speciální pedagogiky [41-KSP]
celoživotní vzdělávání
full-time
Czech
Studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat
funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené středoškolské vzdělání. Vzdělávací program je zaměřen na získání odborné kvalifikace podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. k výkonu činnosti asistenta pedagoga v souladu se stanovením podpůrných služeb podle §16 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
MŠMT
MSMT - 11914/2017-1
Studium pedagogiky (pro asistenty pedagoga)
ano
ano
20
středoškolské vzdělání s maturitou případně vyšší vzdělání nepedagogického zaměření

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Education science
SecS with leaving exam
Z prostředků účastníka
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů, absolvent získá osvědčení
doplnění kvalifikačních předpokladů
§ 3 odst. 2 písm b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Guarantor and venue
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Katedra speciální pedagogiky
Katedra speciální pedagogiky
Praha, Pedagogická fakulta
Dates and duration
2020/2021
winter semester, December
1
120 (total number of hours)
zpravidla pátek/sobota
Fees and financing
9000 Kč / programme
400 Kč
Upřesnění: 400,- Kč
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, 116 39, Praha 1 nebo elektronicky
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
31.08.2020
Termín výběrového řízení: říjen 2020
Zahájení programu předpokládáme listopad/prosinec 2020.
Further information
http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/celozivotni-vzdelavani