Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Lifelong Learning Programme: Teaching Methodology – Computer Science (6121)
Basic information
Lifelong Learning Programme: Teaching Methodology – Computer Science
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Mathematics and Physics
Department of Software and Computer Science Education [32-KSVI]
combined
Czech
Kurz umožňuje učitelům všeobecně vzdělávacích předmětů (absolventům pedagogických vysokých škol) rozšířit si aprobaci o výuku všeobecně vzdělávacího předmětu Informatika.
MŠMT
MSMT-8727/2017-2 ze dne 2. 5. 2017
Lifelong Learning Programme: Teaching Methodology – Computer Science
Ve vzdělávacím plánu je specifikován rozsah prezenční výuky, která bude probíhat blokově v prostorách MFF UK, a přibližná doba samostudia. Pokud to studujícím čas dovolí, mohou navštěvovat přednášky a cvičení společně se studenty prezenčního studia učitelských bakalářských a magisterských oborů.
Ve vzdělávacím plánu je specifikován rozsah prezenční výuky, která bude probíhat blokově v prostorách MFF UK, a přibližná doba samostudia. Pokud to studujícím čas dovolí, mohou navštěvovat přednášky a cvičení společně se studenty prezenčního studia učitelských bakalářských a magisterských oborů.
1. Ukončení magisterského vysokoškolského vzdělání pedagogického směru.
2. Zaslání vyplněné a podepsané přihlášky na studijní oddělení - je uvedena na adrese: https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/formulare pod nadpisem Celoživotní vzdělávání. Formulář se nazývá: Přihláška na kurzy
(Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika/matematika/informatika).
3. Spolu s přihláškou dodat doklad o zaplacení úhrady za kurz ve výši 5.000,- Kč na účet 21210277/0100, variabilní symbol je 22, specifický symbol je rodné číslo bez lomítka.
4. Rovněž s přihláškou zaslat podepsaný formulář o bezpečnosti, který je uveden na adrese: https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/formulare pod nadpisem Celoživotní vzdělávání. Formulář se nazývá: Písemný záznam a
školící texty o požární ochraně a bezpečnosti práce pro účastníky CŽV.
5. Jakmile studijní oddělení obdrží všechny 3 dokumenty pro přijetí, odešle žadateli dopis o přijetí do kurzu a potvrzení o studiu na příslušný akademický rok.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Teacher training with subject specialisation
Master
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
závěrečná zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
nejsou žádné
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
Osvědčení o absolvování programu
25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb
Lifelong Learning Programme: Teaching Methodology – Computer Science
Guarantor and venue
doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Department of Software and Computer Science Education
Department of Software and Computer Science Education
Lifelong Learning Programme: Teaching Methodology – Computer Science
Dates and duration
2019/2020
winter semester, October
01.10.2019
6
454 (total number of hours)
studium je tříleté
Fees and financing
5000 Kč / year
Pro absolventy učitelsky zaměřených programů na MFF UK je poplatek prominut.
osvobozeno
Application
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Student Affairs Department
Daniela Pysková
daniela.pyskova@mff.cuni.cz
951 551 250
31.08.2019
Do kurzu jsou přijímáni absolventky a absolventi vysokoškolského magisterského vzdělání s učitelskou aprobací (absolventky a absolventi pedagogických VŠ). Po zaslání vytištěné a v originále podepsané přihlášky, podepsaného formuláře o bezpečnosti a dokladu o uhrazení částky 5.000,- Kč za kurz na akademický rok, bude žadatel o kurz přijat. Kontakty na jednotlivé formuláře jsou uvedené v Podmínkách přijímání zájemců.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html