Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
"Between classicism and romanticism": a cultural and literary history between 1750-1820 (6075)
Basic information
"Between classicism and romanticism": a cultural and literary history between 1750-1820
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Ecclesiastical History and Literary History [26-KCD]
full-time
Czech
Přehledová přednáška se snaží formulováním otázek a podněcováním diskuse představit základní tendence a rysy doby přibližně vymezené nástupem císařovny Marie Terezie na trůn (1740) a konečnou fází napoleonských
válek a jejich důsledků (1815/20). Šlo o překotné a dynamické období tzv. "osvícenství", "osvícenského racionalismu", "tereziánských a josefinských reforem", "klasicismu", "rané fáze národního hnutí", "počátků romantismu". Cílem bude analýza této etapy českých dějin nejen jako doby převratných změn sociálních, ekonomických a politických, ale rovněž jako epochy proměn religiozity, umění, kultury a literatury. Pozornost bude věnována zejména českým zemím, osvícenskou a obrozenskou literaturu a kulturu představíme v jistém protikladu k dobové v mnohém konzervativní literatuře a kultuře lidových vrstev.
"Between classicism and romanticism": a cultural and literary history between 1750-1820
1. Seznámení s tématem přednášky, seznam literatury, organizační záležitosti
2. Co je to "osvícenství"? Proměnlivá definice pojmu. Historické a společenské předpoklady myšlenkového paradigmatu. Význam populačního pohybu v českých zemích, krize českého venkova, počátky novodobé industrializace
3. Konfesijní a národnostní specifika českých zemí. Hierarchizace jazyků a jazyková revoluce německého i a posléze i českého jazyka
4. "Noblesse oblige": šlechtické prostředí na vrcholu slávy: zájem o vědu (osvícenský historismus), zednářství, mecenát, hudba, divadlo a literatura
5. "Na konci ancient régime": Klášterní vzdělanost a josefinské reformy: zájem o vědu (filologie, historie, teologie), pedagogická činnost
6. "Dosud mlčící" třetí stav? Měšťanské prostředí jako zdroj budoucí kulturní elity (podmínky vzniku a konstituování novodobé kultury, zejm. v "národních" jazycích podle zásady "imitatio bonorum")
7. "Na okraji": Židé a nekatolíci v českém prostředí a jejich duchovní a kulturní svět(y)
8. Význam osvícenství vůbec a v české společnosti a tradici. Tendence osvícenského klasicismu. "Druhý život českého osvícenství" v české kulturní paměti.
9. Počátky krásné prózy novočeské a rozvoj básnictví. Nové pojetí národnosti, slovanství a germánství. Důvody pro konstruování "české" "lidové" společnosti.
10. Konzervativnost lidového prostředí, propast mezi žebríčky hodnot a vkusem v prostředích elit, ve městech a na venkově.
11. Žánry a specifika literatury lidových vrstev, pověrčivost, lidové "čarování".
1. Seznámení s tématem přednášky, seznam literatury, organizační záležitosti
2. Co je to "osvícenství"? Proměnlivá definice pojmu. Historické a společenské předpoklady myšlenkového paradigmatu. Význam populačního pohybu v českých zemích, krize českého venkova, počátky novodobé industrializace
3. Konfesijní a národnostní specifika českých zemí. Hierarchizace jazyků a jazyková revoluce německého i a posléze i českého jazyka
4. "Noblesse oblige": šlechtické prostředí na vrcholu slávy: zájem o vědu (osvícenský historismus), zednářství, mecenát, hudba, divadlo a literatura
5. "Na konci ancient régime": Klášterní vzdělanost a josefinské reformy: zájem o vědu (filologie, historie, teologie), pedagogická činnost
6. "Dosud mlčící" třetí stav? Měšťanské prostředí jako zdroj budoucí kulturní elity (podmínky vzniku a konstituování novodobé kultury, zejm. v "národních" jazycích podle zásady "imitatio bonorum")
7. "Na okraji": Židé a nekatolíci v českém prostředí a jejich duchovní a kulturní svět(y)
8. Význam osvícenství vůbec a v české společnosti a tradici. Tendence osvícenského klasicismu. "Druhý život českého osvícenství" v české kulturní paměti.
9. Počátky krásné prózy novočeské a rozvoj básnictví. Nové pojetí národnosti, slovanství a germánství. Důvody pro konstruování "české" "lidové" společnosti.
10. Konzervativnost lidového prostředí, propast mezi žebríčky hodnot a vkusem v prostředích elit, ve městech a na venkově.
11. Žánry a specifika literatury lidových vrstev, pověrčivost, lidové "čarování".
Nejsou stanoveny zvláštní podmínky.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3
Guarantor and venue
doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Department of Ecclesiastical History and Literary History
"Between classicism and romanticism": a cultural and literary history between 1750-1820
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
2 hod./týdně, Pondelí 8:30-10:00
Monday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html