Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Cultural Management (6041)
Basic information
Cultural Management
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Institute of Christian Art History [26-UDKU]
full-time
Czech
V předmětu Kulturní management jsou posluchači seznámeni se základními zásadami péče, správy a nakládání s jednotlivými složkami kulturního dědictví, stejně tak jako s obecnými aspekty státní a veřejné správy, včetně fungování státních orgánů a příspěvkových organizací. Hlavní důraz je kladen na výklad problematiky vztahující se ke kulturním památkám a muzejnictví, kdy jsou nejprve osvětleny počátky památkové péče a muzeí a galerií, a to jak z hlediska národního, tak také z hlediska zahraničního vývoje ochrany kulturního dědictví. Předmět klade značný důraz na osvětlení praktické stránky nakládání a péče o kulturní dědictví, a to zejména v rámci obnovy kulturních památek, restaurování a financování obnovy a prvků ochrany kulturního dědictví.
Cultural Management
1) Od pamětihodnosti k předmětu ochrany (zejména kulturní památky, předměty muzejní povahy, archiválie a knihovní fondy)
Historický přehled vývoje úsilí o zachování kulturních statků, a to s důrazem na formování náhledu na předmět ochrany. Výklad jednotlivých komponentů národního kulturního pokladu, tedy věcí, které jsou vymezeny zvláštními právními předpisy jako kulturní památky a národní kulturní památky, sbírky muzejní povahy a jednotlivé sbírkové předměty, archiválie nebo předměty kulturní hodnoty.

2) Evidence kulturních památek a navazující problematika
Systém evidence kulturních památek, jeho právní a věcný rámec. Přehled kategorií památkového zájmu (kulturní památka, národní kulturní památka, ochranné pásmo, památková zóna a památková rezervace). Závaznost údajů evidence kulturních památek a její praktické dopady pro nakládání s předmětem ochrany.

3) Evidence sbírek muzejní povahy a navazující problematika
Systém evidence sbírek muzejní povahy, jeho právní a věcný rámec. Přehled dalších zákonem založených činností, nezbytných pro evidenci sbírkových předmětů.

4) Obnova věcí památkového zájmu I.
Obnova kulturního dědictví v sobě zahrnuje nejenom věcné či technologické postupy, kterými se autor nebude zabývat, ale je také výrazně determinována právními předpisy a metodickými materiály. Významnou částí obnovy kulturních památek je také restaurování.

5) Obnova věcí památkového zájmu II.
Obnova kulturního dědictví v ukázkách (prezentace fotografií z praxe).

6) Památková péče v ekonomických souvislostech
Přehled systému finančních mechanismů, v rámci nichž probíhá obnova kulturního dědictví. Jedná se především o programy obnovy památek Ministerstva kultury, ale také o mechanismy samosprávných celků. Samostatnou kapitolou jsou pak finanční mechanismy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

7) Orgány a organizace památkové péče
Přehled systému státní památkové péče, výklad o působnosti a pravomocech orgánů zodpovědných za ochranu kulturních statků, objasnění postavení a činnosti odborné organizace státní památkové péče.

8) Nakládání s památkovým fondem
Památkový fond spadá sice do tzv. neživého spektra kultury, nicméně je předmětem mnoha činností a procesů. Nejčastějšími úkony jsou přemísťování kulturních památek, prodej a koupě kulturních památek, zabezpečení ochrany kulturních památek při jejich ohrožení a vývozy kulturních památek do zahraničí.

9) Kulturní dědictví ve vztahu k zahraničí
Zde jsou nosné otázky nástrojů a principů mezinárodní spolupráce včetně významných mezinárodních úmluv, týkajících se ochrany kulturních statků za válečného konfliktu i v dobách míru, a některé podrobnosti právních předpisů evropských zemí a zemí Evropské unie.

10) Archeologický památkový fond jako specifický předmět ochrany
Archeologický památkový fond je velmi specifickým nositelem památkových hodnot, který výrazným způsobem zasahuje do běžných činností člověka, zejména pak činností spojených s výstavbou nebo prováděním zemních prací. Nakládání s tímto fondem je právně podchyceno zejména v zákoně o státní památkové péči a ve stavebním zákoně.

11) Opakování
Shrnutí problematiky, získání zpětné vazby
1) Od pamětihodnosti k předmětu ochrany (zejména kulturní památky, předměty muzejní povahy, archiválie a knihovní fondy)
Historický přehled vývoje úsilí o zachování kulturních statků, a to s důrazem na formování náhledu na předmět ochrany. Výklad jednotlivých komponentů národního kulturního pokladu, tedy věcí, které jsou vymezeny zvláštními právními předpisy jako kulturní památky a národní kulturní památky, sbírky muzejní povahy a jednotlivé sbírkové předměty, archiválie nebo předměty kulturní hodnoty.

2) Evidence kulturních památek a navazující problematika
Systém evidence kulturních památek, jeho právní a věcný rámec. Přehled kategorií památkového zájmu (kulturní památka, národní kulturní památka, ochranné pásmo, památková zóna a památková rezervace). Závaznost údajů evidence kulturních památek a její praktické dopady pro nakládání s předmětem ochrany.

3) Evidence sbírek muzejní povahy a navazující problematika
Systém evidence sbírek muzejní povahy, jeho právní a věcný rámec. Přehled dalších zákonem založených činností, nezbytných pro evidenci sbírkových předmětů.

4) Obnova věcí památkového zájmu I.
Obnova kulturního dědictví v sobě zahrnuje nejenom věcné či technologické postupy, kterými se autor nebude zabývat, ale je také výrazně determinována právními předpisy a metodickými materiály. Významnou částí obnovy kulturních památek je také restaurování.

5) Obnova věcí památkového zájmu II.
Obnova kulturního dědictví v ukázkách (prezentace fotografií z praxe).

6) Památková péče v ekonomických souvislostech
Přehled systému finančních mechanismů, v rámci nichž probíhá obnova kulturního dědictví. Jedná se především o programy obnovy památek Ministerstva kultury, ale také o mechanismy samosprávných celků. Samostatnou kapitolou jsou pak finanční mechanismy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

7) Orgány a organizace památkové péče
Přehled systému státní památkové péče, výklad o působnosti a pravomocech orgánů zodpovědných za ochranu kulturních statků, objasnění postavení a činnosti odborné organizace státní památkové péče.

8) Nakládání s památkovým fondem
Památkový fond spadá sice do tzv. neživého spektra kultury, nicméně je předmětem mnoha činností a procesů. Nejčastějšími úkony jsou přemísťování kulturních památek, prodej a koupě kulturních památek, zabezpečení ochrany kulturních památek při jejich ohrožení a vývozy kulturních památek do zahraničí.

9) Kulturní dědictví ve vztahu k zahraničí
Zde jsou nosné otázky nástrojů a principů mezinárodní spolupráce včetně významných mezinárodních úmluv, týkajících se ochrany kulturních statků za válečného konfliktu i v dobách míru, a některé podrobnosti právních předpisů evropských zemí a zemí Evropské unie.

10) Archeologický památkový fond jako specifický předmět ochrany
Archeologický památkový fond je velmi specifickým nositelem památkových hodnot, který výrazným způsobem zasahuje do běžných činností člověka, zejména pak činností spojených s výstavbou nebo prováděním zemních prací. Nakládání s tímto fondem je právně podchyceno zejména v zákoně o státní památkové péči a ve stavebním zákoně.

11) Opakování
Shrnutí problematiky, získání zpětné vazby
Podání přihlášky a složení poplatku.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D.
Institute of Christian Art History
Institute of Christian Art History
Cultural Management
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
Pondělí 15:30 – 17:00
Monday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / year
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html