Filosofie a divadlo ve středoškolské výuce (5820)
Basic information
Filosofie a divadlo ve středoškolské výuce
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Arts
Institute of Philosophy and Religious Studies [21-UFAR]
full-time
Czech
Kurz navazuje na předchozí kurzy pro středoškolské učitele společenskovědního základu, pořádané Ústavem filosofie a religionistiky, a vychází z předpokladu, že cílem výuky filosofie a religionistiky je především vést studenty k samostatnému kritickému myšlení a tříbit dovednosti jasně formulovat myšlenky, věcně argumentovat, diskutovat a číst s porozuměním i obtížnější texty.
Dva na sebe navazující jednodenní semináře sestávají z několika samostatných bloků. Jádro kurzu budou tvořit prakticky zaměřené výstupy učitelů z praxe, které doplní několik přednášek odborníků. Po metodické stránce se účastníci seznámí s filosofickým divadlem, diskusí v rolích a využitím prvků dramatické výchovy ve výuce filosofie. Podmínkou absolvování kurzu je účast na obou seminářích a napsání stručné práce (zpracování aktuálního tématu na základě vlastní výukové praxe).
Obsah a struktura:
Kurz sestává ze 3 hlavních, prakticky zaměřených bloků, účastníci si některé aktivity přímo vyzkouší v roli studentů. Tyto bloky jsou doplněny přednáškami, společnými diskusemi a sdílením zkušeností. Účastníci dostanou materiály s dalšími ukázkami metod, postupů či textů přímo využitelnými ve výuce.

MŠMT
33973/2016-1
Filosofie a divadlo ve středoškolské výuce
2 dny po 8 hodinách
2 dny po 8 hodinách
ukončené SŠ s maturitou

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Philosophy and ethics
SecS with leaving exam
příspěvky účastníků
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
§ 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Guarantor and venue
Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Institute of Philosophy and Religious Studies
Institute of Philosophy and Religious Studies
Dates and duration
2019/2020
winter semester
18.10.2019
1
16 (total number of hours)
Fees and financing
1000 Kč / programme
osvobozeno
Application
FF UK, UFAR nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38
Institute of Philosophy and Religious Studies
Mgr. Petra Šebešová, Ph.D.
petra.sebesova@gmail.com
724767420
15.09.2019