Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Trenérská škola - licence A - specializace basketbal (5724)
Basic information
Trenérská škola - licence A - specializace basketbal
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Centrum CŽV a služeb [51-902530]
licence
trenér
combined
Czech
Závěr studia
- úspěšné absolvování závěrečné zkoušky (ZZk) před zkušební komisí
- obhajoba závěrečné práce

Po splnění všech předepsaných zkoušek, zápočtů a obhájení závěrečné práce získává absolvent
- osvědčení o úspěšném absolvování studia Trenérské školy na UK FTVS v Praze
- vysvědčení

Tyto dokumenty vytvářejí podklad pro vydání trenérského průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňují základní podmínku pro vydání živnostenského listu.
MŠMT ČR
14756/2009-30/1
Trenérská škola - licence A - specializace basketbal
Ano
Ano
15
Podmínky pro přijetí ke studiu

- úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou nebo udělení výjimky děkanem, popř. proděkanem pro studium
(viz.Dodatek č. 1 k organizačnímu, studijnímu a zkušebnímu řádu Trenérské školy FTVS UK )
- druhá nejvyšší trenérská kvalifikace příslušného sportovního svazu či občanského sdružení
- doporučení České basketbalové federace
- přihlášku podávejte prostřednictvím ČBF

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Sports
SecS with leaving exam
Z prostředků účastníka
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
ústní zkouška
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
trenérská licence "A"
Osvědčení o absolvování a vysvědčení vytvářejí podklad pro vydání trenérského průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňují zákl. podmínku pro vydání živnostenského listu.
§21 odstavec e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Guarantor and venue
doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
Centrum CŽV a služeb
Centrum CŽV a služeb
FTVS UK
Dates and duration
2019/2020
winter semester, October
07.10.2019
4
500 (total number of hours)
9 konzultací do roka v akademickém roce
Monday - Wednesday
Fees and financing
20000 Kč / year
Úhradu za výuku Trenérské školy provedete na účet České basketbalové federace
číslo účtu: 2001623495/2010
variabilní symbol: rodné číslo
Specifický symbol: 233
zpráva pro příjemce: ProfiT - jméno a příjmení trenéra
termín úhrady: do 25. 9. 2019 (den připsání částky na účet ČBF)

!!!! Platbu proveďte bankovním převodem !!!!!
osvobozeno
Application
ČBF
PaedDr. Lada Novotná
lnovotna@ftvs.cuni.cz
220 17 2250
20.09.2019
Přihláška musí obsahovat:

Notářsky ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání, maturitního vysvědčení nebo potvrzení o studiu na SŠ zakončené maturitou.

Upozornění: bez SŠ vzdělání zakončeného maturitou nelze uchazeče přijmout ke studiu TŠ.
Further information
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=kurzy
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html