Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Prohlubující kurz Hejného metody ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ, geometrie (5722)
Basic information
Prohlubující kurz Hejného metody ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ, geometrie
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra matematiky a didaktiky matematiky [41-KMDM]
full-time
Czech
Předpokládá se, že uchazeč o kurz je na dobré úrovni seznámen s jednotlivými matematickými prostředími na řešitelské úrovni a bude mít bude mít povědomí o jejich didaktickém zpracování v metodě Hejného. Bude mít aspoň dvouleté zkušenosti s výukou matematiky v duchu Hejného metody a bude mít bude mít povědomí o didaktických principech vyučování touto metodou.
Hejného edukační metoda spočívá na dvou pilířích:
a) důsledně konstruktivistickém přístupu k vyučování s důrazem na rozvoj autonomie žáka, budování klimatu ve třídě příznivému pro učení, budování dobrého vztahu k matematice a intelektuální činnosti, na individualizaci vzhledem k úrovni žáka v dané oblasti matematiky a na práci s chybou jako edukační situací.
b) vyučování matematice orientované na budování schémat (VOBS), což je v koncepci učiva matematiky zajištěno vložením matematického obsahu do mnoha prolínajících se prostředí jak sémantických, tak strukturálních, která využívají žákových zkušeností a zajišťují žákům dobré porozumění pojmům, vztahům, procesům a situacím díky gradaci úloh, témat v souladu s mechanizmem poznávacího procesu žáka v matematice.
Prohlubující kurz Hejného metody ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ, geometrie
Témata a časová dotace:
(1) Prohloubení prostředí 2D geometrie (8 h) – zaměřeno na propojení geometrických 2D prostředí, na pojmotvorný proces v geometrii, na strategie odhalování vztahů a propedeutiku odhalování geometrických vztahů probíraných na 2. st. ZŠ, zejména v grafických prostředích, jako např. čtverečkovaný papír, na evidenci procesů v rovinné geometrii.
(2) Prohloubení prostředí 3D geometrie (8 h) – zaměřeno na pojmotvorný proces ve 3D, na metody poznávání průvodních jevů geometrických těles, na možnosti tvorby struktur geometrických objektů (3D i 2D). Budování pojmů míry ve 3D – objem, povrch, kostra.
Témata a časová dotace:
(1) Prohloubení prostředí 2D geometrie (8 h) – zaměřeno na propojení geometrických 2D prostředí, na pojmotvorný proces v geometrii, na strategie odhalování vztahů a propedeutiku odhalování geometrických vztahů probíraných na 2. st. ZŠ, zejména v grafických prostředích, jako např. čtverečkovaný papír, na evidenci procesů v rovinné geometrii.
(2) Prohloubení prostředí 3D geometrie (8 h) – zaměřeno na pojmotvorný proces ve 3D, na metody poznávání průvodních jevů geometrických těles, na možnosti tvorby struktur geometrických objektů (3D i 2D). Budování pojmů míry ve 3D – objem, povrch, kostra.
15
Přihláška

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Dates and duration
2019/2020
October
Short-time
16 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
4200 Kč / programme
Application
KMDM, PedF UK, M. Rettigové 4, Praha 1
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Kateřina Pelantová
katerina.pelantova@pedf.cuni.cz
221900248
07.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html