Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Hejného metoda ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ – Geometrie (5721)
Basic information
Hejného metoda ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ – Geometrie
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra matematiky a didaktiky matematiky [41-KMDM]
full-time
Czech
Kurz je určen pro učitele 1. st. ZŠ, asistenty pedagogů, kteří s výukou matematice Hejného metodou začínají. V průběhu kurzu účastníci v roli učícího se poznají konstruktivistický způsob výuky, dostanou podněty k přemýšlení o vlastním výukovém stylu a možnostech jeho dalšího posouvání směrem ke stylu konstruktivistickému, tvořivému, objevitelskému.
Hejného edukační metoda spočívá na dvou pilířích:
a) důsledně konstruktivistickém přístupu k vyučování s důrazem na rozvoj autonomie žáka, budování klimatu ve třídě příznivému pro učení, budování dobrého vztahu k matematice a intelektuální činnosti, na individualizaci vzhledem k úrovni žáka v dané oblasti matematiky a na práci s chybou jako edukační situací.
b) vyučování matematice orientované na budování schémat (VOBS), což je v koncepci učiva matematiky zajištěno vložením matematického obsahu do mnoha prolínajících se prostředí jak sémantických, tak strukturálních, která využívají žákových zkušeností a zajišťují žákům dobré porozumění pojmům, vztahům, procesům a situacím díky gradaci úloh, témat v souladu s mechanizmem poznávacího procesu žáka v matematice.
Hejného metoda ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ – Geometrie
Témata a časová dotace:
(1) Geometrická prostředí manipulativní – 2D (Dřívka, Překládání papíru a tangramy, Parkety, Geoboard) – (8 h) zaměřeno na budování představ a dobré porozumění 2D geometrickým pojmům, vztahů, procesů, situací a na pojmy míry ve 2D – obsah, obvod. Z hlediska metakognitivního bude pozornost věnována rozvoji schopností budovat řešitelské strategie vhodné pro danou situaci.
(2) Geometrická prostředí manipulativní – 3D Krychlové stavby a jejich znázornění, Sítě krychle – (8 h) zaměřeno na rozvoj prostorové představivosti žáka, na rozvoj schopnosti tvořit efektivní geometrický jazyk vhodný pro znázornění 3D objektů do roviny a na evidenci procesů.
Témata a časová dotace:
(1) Geometrická prostředí manipulativní – 2D (Dřívka, Překládání papíru a tangramy, Parkety, Geoboard) – (8 h) zaměřeno na budování představ a dobré porozumění 2D geometrickým pojmům, vztahů, procesů, situací a na pojmy míry ve 2D – obsah, obvod. Z hlediska metakognitivního bude pozornost věnována rozvoji schopností budovat řešitelské strategie vhodné pro danou situaci.
(2) Geometrická prostředí manipulativní – 3D Krychlové stavby a jejich znázornění, Sítě krychle – (8 h) zaměřeno na rozvoj prostorové představivosti žáka, na rozvoj schopnosti tvořit efektivní geometrický jazyk vhodný pro znázornění 3D objektů do roviny a na evidenci procesů.
15
Přihláška

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Dates and duration
2019/2020
October
Short-time
16 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
4200 Kč / programme
Application
KMDM, PedF UK, M. Rettigové 4, Praha 1
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Kateřina Pelantová
katerina.pelantova@pedf.cuni.cz
221900248
07.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html