Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Role učitele ve vyučování matematice Hejného metodou (5718)
Basic information
Role učitele ve vyučování matematice Hejného metodou
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra matematiky a didaktiky matematiky [41-KMDM]
full-time
Czech
Kurz je určen pro učitele 1. st. ZŠ, kteří jsou v Hejného edukační metodě výuky matematiky velmi pokročilí, znají dobře cíle i matematický obsah většiny didaktických prostředí, mají proučeny všechny ročníky 1. st. ZŠ a principy Hejného edukační metody jsou jim blízké, nebo má opakovaně proučenu jen část 1. st., například 1.-3., nebo 4.-5. ročník podle učebnic Hejného a kol. Je na dobré úrovni seznámen s jednotlivými matematickými prostředími v rozsahu celého 1. st. ZŠ a aspoň do jisté míry umí aplikovat principy konstruktivistické výuky a teoretických východisek poznávacího procesu v matematice - Teorie generických modelů.
Hejného edukační metoda spočívá na dvou pilířích:
a) důsledně konstruktivistickém přístupu k vyučování s důrazem na rozvoj autonomie žáka, budování klimatu ve třídě příznivému pro učení, budování dobrého vztahu k matematice a intelektuální činnosti, na individualizaci vzhledem k úrovni žáka v dané oblasti matematiky a na práci s chybou jako edukační situací.
b) vyučování matematice orientované na budování schémat (VOBS), což je v koncepci učiva matematiky zajištěno vložením matematického obsahu do mnoha prolínajících se prostředí jak sémantických, tak strukturálních, která využívají žákových zkušeností a zajišťují žákům dobré porozumění pojmům, vztahům, procesům a situacím díky gradaci úloh, témat v souladu s mechanizmem poznávacího procesu žáka v matematice.
MŠMT
Role učitele ve vyučování matematice Hejného metodou
Témata a časová dotace:
- (4 h) Učitel jako tvůrce prostředí pro učení, průvodce žáka v procesu učení, iniciátor a moderátor diskuse žáků
- (2 h) Analýza vlastního řešitelského procesu
- (2 h) Analýza individuálních žákovských řešitelských procesů i skupinové, nebo třídní diskuze
- (2 h) Hodnocení práce žáků a využívání chyby žáka i učitele jako edukační situace
- (2 h) Tvorba gradovaného testu z daného prostředí, pro daný ročník a návrh jeho hodnocení, včetně didaktické analýzy
jednotlivých úloh
- (4 h) Rozvoj osobnostně sociálních dovedností žáků při vyučování matematice

Materiály:
a) videonahrávky (splňující požadavky dané GDPR),
b) protokoly z výuky (například z doktorských či diplomových prací, od účastníků)
c) záznamy diskuzí učitelů
d) písemné záznamy žákovských řešení
e) studijní literatura (Hejný, 2014; Jirotková 2010; didaktické komentáře z příruček pro učitele k učebnicím matematiky, H-mat, o.p.s.; další materiály i jejich pracovní verze)

Zdroje materiálů:
a) Archivy lektorského týmu
b) Materiály nabídnuté v předstihu účastníky
c) Archiv materiálů H-matu, o.p.s. (videa a komentáře k nim uložené na Vimeo)
d) Aktuální články a relevantní publikace
Témata a časová dotace:
- (4 h) Učitel jako tvůrce prostředí pro učení, průvodce žáka v procesu učení, iniciátor a moderátor diskuse žáků
- (2 h) Analýza vlastního řešitelského procesu
- (2 h) Analýza individuálních žákovských řešitelských procesů i skupinové, nebo třídní diskuze
- (2 h) Hodnocení práce žáků a využívání chyby žáka i učitele jako edukační situace
- (2 h) Tvorba gradovaného testu z daného prostředí, pro daný ročník a návrh jeho hodnocení, včetně didaktické analýzy
jednotlivých úloh
- (4 h) Rozvoj osobnostně sociálních dovedností žáků při vyučování matematice

Materiály:
a) videonahrávky (splňující požadavky dané GDPR),
b) protokoly z výuky (například z doktorských či diplomových prací, od účastníků)
c) záznamy diskuzí učitelů
d) písemné záznamy žákovských řešení
e) studijní literatura (Hejný, 2014; Jirotková 2010; didaktické komentáře z příruček pro učitele k učebnicím matematiky, H-mat, o.p.s.; další materiály i jejich pracovní verze)

Zdroje materiálů:
a) Archivy lektorského týmu
b) Materiály nabídnuté v předstihu účastníky
c) Archiv materiálů H-matu, o.p.s. (videa a komentáře k nim uložené na Vimeo)
d) Aktuální články a relevantní publikace
15
Přihláška

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Dates and duration
2019/2020
winter semester
Short-time
16 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
4200 Kč / programme
Application
KMDM, PedF UK, M. Rettigové 4, Praha 1
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Kateřina Pelantová
katerina.pelantova@pedf.cuni.cz
221900248
07.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html